يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > آموزش > آیین نامه کلی کارشناسی ارشد 
آیین نامه کلی کارشناسی ارشد
 

مقدمه

سرعت پرشتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت‌های عظیم علمی در هزاره سوم، كشورهای جهان  را در شرایطی قرار داده است كه ، ایجاد تحول راهبردی در برنامه‌های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است و بر این مبنا آموزش عالی و تمامی كارگزاران نظام علمی كشور و به طور كلی نهادهای مولد اندیشه نقش كلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی- با الهام از برنامه‌های توسعه و اهداف بلند سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران- خواهند داشت.

متولیان و برنامه‌ریزان حوزه آموزش عالی  كشور نیز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی كشور و بهره‌مندی از فرصت‌های پیش آمده، در راستای ارتقای كیفیت، لزوم بازنگری آیین‌نامه‌ها،  ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولویت‌های كاری خود قرار داده‌اند. برای نیل به این مقصود، در گام نخست، آیین‌نامه دوره‌های كارشناسی‌ارشد به لحاظ ضرورتی كه در بازنگری و اصلاح آن احساس می‌شد- با همكاری و هماهنگی  دانشگاه‌ها  و مؤسسات آموزش عالی و-  طی جلسات متعدد كارگروه آموزشی، به سه شیوه آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی تدوین شده است.

ماده1- هدف از تدوین آیین‌نامه دوره‌های كارشناسی‌ارشد به سه شیوه

 «آموزشی – پژوهشی»، «آموزشی» و «پژوهشی»، تقویت و توسعه دوره‌های تحصیلات تكمیلی، ارتقای كیفیت، تنوع بخشی به شیوه‌های نوین ارایه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به دوره‌های تحصیلات تكمیلی، تقویت و ارتقای سطح كیفی و كمی این دوره‌ها و همسان‌سازی آن با برنامه‌های توسعه و دیگر اسناد راهبردی كشور است تا با بهره‌مندی از آن در تربیت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بكوشیم.

مادة 2- تعاریف

دورة كارشناسی‌ارشد ناپیوسته: دوره‌ای بالاتر از دورة كارشناسی است كه براساس برنامه‌های مصوب شورای گسترش ‌آموزش عالی، به اخذ مدرك كارشناسی‌ارشد در رشته مربوط منتهی می‌شود.

شیوه آموزشی – پژوهشی: دوره‌ای كه محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و  پایان‌نامه است.

 شیوه آموزشی: دوره‌ای با محوریت آموزش ، است كه دانشجو پس از گذراندن  واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان‌نامه دانش‌آموخته می‌شود .

شیوه پژوهشی: دوره‌ای با محوریت پژوهش كه دستاورد آن (ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع،...) شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارایه پایان‌نامه است.

پایان‌نامه: فعالیت پژوهشی- تحقیقاتی است كه در یك زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می‌گیرد.

مؤسسه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره‌های كارشناسی‌ارشد است.

شورا- منظور شورای تحصیلات تكمیلی مؤسسه است.

سمینار- منظور تحقیق و تتبع نظری است.

ماده3- نحوه اجرای دوره: این دوره به صورت روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌المللی طبق ضوابط مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ماده 4- شرایط ورود

الف- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

ب- دارا بودن مدرك رسمی پایان دوره كارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

ج- قبولی در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یا كسب پذیرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب؛

ماده5- دروس جبرانی

چنانچه رشته دوره كارشناسی با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.

تبصره 1- حداكثر دروس جبرانی 12 واحد می‌باشد كه در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می‌شود.

تبصره 2- در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است  تعیین تعداد و عناوین دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها بر عهده شورای گروه است.

تبصره 3-  دروسی را كه دانشجو قبلاً در دوره كارشناسی گذرانده است، تكرار آن  در صورتی كه عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسی ارشد باشد، مجاز نیست.

تبصره 4- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی 12 است.

ماده 6- مؤسسه موظف است به تناسب تعداد پذیرفته‌شدگان در این دوره، مشاور تحصیلی برای هدایت دانشجویان تعیین نماید.

ماده 7- تعداد واحدهای درسی را كه دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل 8 و حداكثر 12 است.

ماده 8- ارزشیابی تحصیلی

 میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از 14 كمتر باشد.

ماده 9- آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال كمتر از 14 باشد، مشروط تلقی می‌شود.

ماده10- میانگین كل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 كمتر باشد، در غیر این صورت، دانش‌آموخته دوره كارشناسی‌ارشد شناخته نمی‌شود.

تبصره- دانشجویی كه پس از گذراندن كلیه دروس دوره در هر سه شیوه، میانگین كل نمرات او از 14 كمتر باشد- در صورتی كه حداكثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد- می‌تواند دروسی را كه در آنها نمره كمتر از 14 احراز كرده است، فقط در یك نیمسال تكرار كند و در صورت جبران كمبود میانگین كل، دانش‌آموخته می‌شود. دانشجویی كه به هر دلیل نتوانند از این فرصت استفاده كند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و مدركی دریافت نمی‌كند.

ماده 11- حضور و غیاب

حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از  16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره 1: در صورتی كه غیبت دانشجو در یك درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می‌شود. در این صورت رعایت حد نصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یك نیمسال كامل محسوب می‌شود. 

تبصره 2: غیبت در شیوة پژوهشی، ارزیابی ناموفق واحدهای پژوهشی اخذ شده در آن نیمسال است كه طبق نظر هیأت داوران در مادة 33 انجام می‌شود.

ماده 12- غیبت غیر موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می‌شود.

تبصره: در صورتی كه غیبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می‌شود.

ماده13- مرخصی تحصیلی

دانشجوی دوره كارشناسی‌ارشد در هر سه شیوه می‌تواند حداكثر یك نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، مدت مذكور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.

ماده14- انصراف، اخراج و ترك تحصیل

دانشجو می‌تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در اینصورت باید درخواست خودر را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید، چنانچه دانشجو بعد از یك ماه درخواست خود را پس نگیرد  آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.

تبصره1- دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل ( مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی كه سپرده است عمل نماید.

تبصره2- دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می‌تواند درصورت تسویه حساب كامل با مؤسسه مجدداً درآزمون شركت نماید.

ماده15- طول دوره

طول مدت دوره در هر سه شیوه حداكثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.

تبصره- درموارداستثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از 5/2 سال تجاوز نماید.

ماده16- انتقال ، تغییر رشته و مهمان

انتقال و تغییر رشته در هر سه شیوه دوره كارشناسی‌ارشد ممنوع است.

تبصره 1- انتقال از دوره شبانه به روزانه ، نیمه حضوری و مجازی به حضوری اعم از (روزانه و شبانه) و از دانشگاه‌های غیر دولتی به دانشگاه‌های دولتی ممنوع است.

تبصره 2- انتقال از یك شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره در اختیار مؤسسه آموزش عالی است.

تبصره 3- هر دانشجو در هر سه شیوه كارشناسی‌ارشد می‌تواند حداكثردو نیمسال را با موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

ماده17- معادل سازی دروس دردوره كارشناسی‌ارشد با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امكانپذیر است.

الف- پذیرش وی برای ورود به دوره مورد تأیید وزارت باشد.

ب- مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت باشد.

ج- سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی باشد.

ماده18- استاد راهنما

استاد راهنما دردوره كارشناسی‌ارشد آموزشی- پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یكی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تأیید شورا تعیین می‌شود.

تبصره- چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می‌شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرك دكتری الزامی است.

ماده 19- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورا‌ی گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود.

ماده 20 - ارزشیابی پایان نامه

الف- نمره از 19 تا 20 : عالی

       نمره از 18 تا 99/18: بسیار خوب

       نمره از 16 تا 99/17: خوب

       نمره از 14 تا 99/15: قابل قبول

ب- نمره كمتر از 14: غیرقابل قبول

تبصره - چنانچه ارزشیابی پایان نامه غیر قابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداكثر یك نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شركت و مجدداً از پایان نامه دفاع كند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

ماده 21- به دانشجوی کارشناسی‌ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است اعطا می‌شود.

ماده 22- ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود.

ماده 23- تركیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.

ماده 24- گواهینامه پایان دوره كارشناسی‌ارشد به هر سه شیوه (آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی) ارزش یکسانی داشته و می‌توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.

ماده 25- تعداد واحدهای دوره كارشناسی‌ارشد در هر سه شیوه (آموزشی - پژوهشی، آموزشی، و پژوهشی) بر حسب رشته حداقل 28و حداکثر 32 واحد است.

* * *

الف- شیوه آموزشی - پژوهشی

ماده26- تعداد واحد پایان نامه در این شیوه حداقل 4 و حداكثر 6 واحد درسی برای همه رشته‌ها‌ و براساس برنامه مصوب می‌باشد.

 ماده 27- پایان نامه

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

 

ب- شیوه آموزشی

ماده 28- در این شیوه تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود كه گذراندن حداقل 2 و حداكثر 4 واحد سمینار (تحقیق و تتبع نظری) الزامی است.

* * *

ج- شیوه پژوهشی

ماده 29 – این شیوه پذیرش برای مؤسسات پژوهشی بوده و در مورد مؤسسات آموزشی منوط به تأمین کل هزینه ها (انجام تحقیق و حق الزحمه پایان نامه) از محل درآمدهای اختصاصی طرح پژوهشی کاربردی استاد راهنما قابل اجرا می باشد.

ماده 30 - دانشجو طی نیمسال اول موظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید.

ماده 31 – تعداد واحدهای درسی در این شیوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو می تواند همزمان با واحدهای آموزشی، واحدهای پژوهشی خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه انتخاب نماید.

ماده 32- حضور و غیاب دانشجو در مرحله پژوهش در این شیوه با نظر استاد راهنما و تأیید گروه و بر اساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمایی صورت می پذیرد.

ماده 33 – روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال با حضور استاد راهنما، نماینده تحصیلات تکمیلی مؤسسه و یکنفر از اعضای هیأت علمی متخصص به انتخاب مدیر گروه ذیربط، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تبصره 1: كل واحدهای پایان‌نامه در این شیوه به سه نیمسال تقسیم شده و دانشجو در هر نیمسال یك سوم ( ) آنها را تحت عنوان بخش اول پایان‌نامه اخذ می‌نماید.

تبصره 2- حداقل نمره قبولی پس از داوری روند پیشرفت پژوهش دانشجو در هر نیمسال نمره 14 است.

تبصره 3- چنانچه نمره پیشرفت پژوهشی دانشجو در هر ارزیابی كمتر از 14 باشد وی در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود.

ماده34 - ارزیابی نهایی در این شیوه، دفاع از پایان نامه است كه در آخرین مرحله تحصیل دانشجو انجام می‌شود.

* * *

سایر مقررات:

ماده 35-  اجرای هر یك از شیوه‌ها «آموزشی- پژوهشی»، «آموزشی» و «پژوهشی» دردوره توسط مؤسسه با مجوز از شورای گسترش آموزش عالی مجاز است.

ماده 36-  در مواردی كه آیین‌نامه ساكت است تصمیم گیری بر عهده شورا می‌باشد.

ماده 37 - آیین‌نامه دربر گیرنده اصول و ضوابط كلی دوره كارشناسی‌ارشد به سه شیوه اجرایی می‌باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا كند.

ماده 38  - تفسیر آیین‌نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

ماده 39- آیین‌نامه آموزشی دوره كارشناسی‌ارشد در 39 ماده  و 19  تبصره  در جلسه 703 مورخ 7/10/87 شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی به تصویب وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از نیمسال اول تحصیلی 89-88 به مدت سه سال قابل اجرا است  كه پس از مدت مذكور با ارزیابی از  خروجی‌‌های دوره و در صورت موافقت تمدید خواهد شد. با ابلاغ این آیین‌نامه‌، كلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن ملغی اعلام می‌شود./

 

محمدمهدی زاهدی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

   دانلود فایل : Aeename karshenasiye arshad.pdf           حجم فایل 74 KB
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.