جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > دانشجویی > صندوق رفاه 
صندوق رفاه
 

آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور

 

هدف : صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعد و
کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طبق این آیین نامه وام پرداخت می نماید.

 

فصل اول : شرایط عمومی وام گیرندگان

ماده 1ـ اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی
                     ایران.

ماده 2ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.

ماده 3ـ دارا بودن اولویت نیاز مالی.

ماده 4ـ عدم استفاده از وام یا کمک یا بورس تحصیلی.

ماده 5ـ در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای
                    کار دانشجویی).

ماده 6ـ سپردن سند تعهد با ضامن معتبر (متقاضیان وام تحصیلی و مسکن ورودی جدید مجازند در نیمسال دوم تحصیلی سند مذکور را ارائه دهند).

 

فصل دوم : شرایط آموزشی

ماده 7ـ ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت).

 

تبصره ـ استفاده از وامهای صندوق برای دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را می گذرانند، در صورت
             داشتن حداقل نصف واحدهای مورد لزوم، طبق مقررات آموزش بلامانع می باشد.

 

ماده 8ـ مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل:

تبصره 1ـ اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام
                   خواهد گرفت.

تبصره 2ـ دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند، می توانند حداکثر از نصف وام
                      تحصیلی استفاده نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اولاد اینگونه دانشجویان بصورت کامل
                       پرداخت می شود.

تبصره 3ـ دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند، از دریافت هر گونه وام در نیمسال بعدی مشروطی،
                   محروم می باشند.

تبصره 4ـ در صورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه
                   تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بلامانع است.

ماده 9ـ مدت استفاده از وامهای تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر می باشد:

دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 2 سال تحصیلی (چهار نیمسال).

دوره کارشناسی، حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال).

دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای، حداکثر 6 سال تحصیلی (دوازده نیمسال).

دوره دکترای تخصصی غیر بورسیه، حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال).

تبصره 1ـ در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامها
                   اضافه می گردد.

تبصره 2ـ چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره
                   مندرج در ماده 9 محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده نماید.

 

فصل سوم : انواع و میزان وام

   ماده 10ـ وام تحصیلی :

الف ـ وام تحصیلی حداکثر به 60% دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت:

تبصره ـ دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل 6 واحد درسی اختیار می نمایند، می توانند به مدت دو ماه
               علاوه بر مدت معین در بند الف، از وام تحصیلی بهره مند گردند.

ب ـ دانشجویان مجرد، ماهیانه حداکثر 000/150 ریال

ج ـ دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد، ماهیانه حداکثر 000/250 ریال.

د ـ دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، درصورت عدم دریافت حق تأهل، به هر یک از
              زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردی، ماهیانه حداکثر 000/150 ریال.

هـ ـ دانشجویان متأهل زن، ماهیانه حداکثر 000/150 ریال.

و ـ دانشجویان متأهل مرد، ماهیانه به ازای هر فرزند 000/10 ریال (حداکثر سه فرزند).

ز ـ وام تجصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با
              تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می باشد.

تبصره ـ دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت
                      تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از حق اولاد نیز بهره مند گردند.

 

ماده 11ـ وام مسکن :

الف ـ وام مسکن به حداکثر 50% دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمایند، به میزان زیر برای مدت 12 ماه در سال پرداخت می شود:

تبصره ـ تعداد دانشجویان بهره مند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه 50% کل دانشجویان هر دانشگاه کسر میشود.

ب ـ  دانشجویان مجرد، ماهیانه حداکثر 000/150 ریال.

ج ـ دانشجویان متأهل که همسرشان شاغل نباشند، حداکثر ماهیانه 000/300 ریال.

د ـ دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، در صورت عدم دریافت حق تأهل، به هر یک از زوجین جداگانه وام مسکن مجردی پرداخت می شود.

تبصره 1ـ خواهران دانشجوی متأهل که دور از همسر در شهرستانهای دیگر زندگی می کنند، می توانند از
                  وام مسکن دانشجویان مجرد استفاده نمایند.

تبصره 2ـ دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر و یا متارکه، فرزندانشان را تحت
                         تکفل دارند، با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام مسکن متأهلی بهره مند گردند.

 

ماده 12ـ وام ازدواج و ضروری :

الف ـ به دانشجویانی که در حین تحصیل تأهل اختیاز نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق می گیرد.

ب ـ به حداکثر 5% دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه می شوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان، وام ضروری تعلق می گیرد.

ج ـ به دانشجویان بورسیه دوره دکترای تخصصی نیز وام ازدواج تعلق می گیرد.

د ـ سقف وام ضروری برای هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر 00/200/1 ریال می باشد.

تبصره 1ـ سقف وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد 000/200/1 ریال و دکترای                         
                     تخصصی غیربورسیه 000/400/2 ریال می باشد.

تبصره 2ـ  سقف وام ضروری برای پایان نامه دانشجویان دانشگاه پیام نور در دوره کارشناسی ارشد
                        000/200/1 ریال و دکترای تخصصی 000/400/2 ریال می باشد.

تبصره 3- سقف وام ضروری خرید کتاب تخصصی برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد
                      000/500/1 ریال و دکترای تخصصی 000/000/2 ریال می باشد.

هـ ـ سقف وام ازدواج برای هر یک از دانشجویان حداکثر 000/500/7 ریال می باشد.

و ـ وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می باشد.

 

ماده 13ـ ودیعه مسکن:

به منظور کمک به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن طبق جدول زیر، در مقابل ارائه اجاره نامه رسمی تعلق خواهد گرفت. اطلاعات این دسته از دانشجویان می باید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء
بدهی های دانشجو محسوب گردیده و می باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه تأدیه گردد.

 

 

شهر

مقطع

مبلغ ودیعه (ریال)

تهران

کاردانی و کارشناسی

000/500/12

تهران

تحصیلات تکمیلی

000/000/25

 

 

پنج شهر بزرگ

کاردانی و کارشناسی

000/000/10

پنج شهر بزرگ

تحصیلات تکمیلی

000/000/18

 

 

سایر شهرها

کاردانی و کارشناسی

000/500/7

سایر شهرها

تحصیلات تکمیلی

000/000/15

 

تذکر : پنج شهر بزرگ عبارتند از : اصفهان ـ اهواز ـ تبریز ـ شیراز و مشهد

 

ماده 14ـ وام بیمه دانشجویی:

کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در مدت تحصیل از بیمه درمانی، مانند مقررات مربوط به کارکنان دولت استفاده نمایند. نصف حق بیمه برای حداکثر 20% از دانشجویان واجد شرایط بعنوان وام ضروری محسوب و به میزان بدهی دانشجویان افزوده خواهد شد.

 

ماده 15ـ وام ضروری دانشجویان مبتکر (روزانه و شبانه):

به دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده، حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال وام پرداخت می شود.

 

ماده 16ـ تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی:

به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تأیید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل
تربیت بدنی وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته می شوند، وام ضروری به شرح زیر پرداخت می شود:

الف ـ مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروری.

ب ـ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی، سه برابر سقف مجاز وام ضروری.

 

ماده 17ـ وام یا کمک هزینه موارد خاص:

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه و تأیید وی باشد، حداکثر تا سقف 000/000/20 ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 18ـ پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل و ...:

به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده با یکی از شرایط زیر وام یا تسهیلات پرداخت می شود:

1ـ یک نوبت وام ضروری سه تا پنج برابر سقف مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می شود.

2ـ به دانشجویان متأهل کلیه مقاطع تحصیلی که مسکن اجاره ای در اختیار دارند، حداکثر سقف ودیعه مسکن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی پرداخت می شود.

3ـ به دانشجویان دوره شبانه نوبت اول و پیام نور یک نوبت وام ضروری تا سه برابر سقف مجاز پرداخت
می شود.

4ـ مهلت پرداخت تسهیلات، حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه می باشد.

 

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 19ـ چنانچه مشخص شود، دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهای مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا بر حسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافتهای پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (براساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 20ـ تشخیص اولویتها و نیازهای دانشجویان به هر یک از وامها و کمکهای مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در اجرای این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت کامل خواهد داشت.

ماده 21ـ دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه حسب مورد، توسط صندوق تهیه و به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

 

این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل، 21 ماده، 19 بند و 15 تبصره و یک تذکر در تاریخهای 25/2/74 ، 21/3/76 ، 19/3/78 ، 26/5/79 ، 30/3/80 ، 25/4/82 ، 2/3/83 ، 30/3/84 و 14/2/85 به تصویب هیأت امناء صندوق رفاه دانشجویان رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان

 

به منظور پرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان، کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظف به رعایت این دستورالعمل می باشند. در این دستورالعمل برای جلوگیری از تکرار، به صندوق رفاه دانشجویان، «صندوق» و به مراکز آموزش عالی «مرکز» و به سیستم جامع اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان «سیستم جامع» اطلاق می شود.

الف ـ امور دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فرم مشخصات دانشجویان متقاضی وام و تسهیلات رفاهی صندوق (پیوست شماره 1) را قبل از اولین درخواست وام دانشجویان در سیستم جامع ثبت نمایند.

تبصره : دانشجو موظف است فرم تعهدنامه با ضامن معتبر (پیوست شماره 4) را حداکثر در ترم دوم تحصیل برای
               وام تحصیلی و بطور همزمان با ارائه فرم درخواست وام های دیگر به امور دانشجویی تحویل نماید.

 

ب ـ وام تحصیلی و مسکن:

1ـ مرکز می باید درخواست وام (پیوست شماره 2) را پس از تکمیل نمودن، توسط دانشجو و تأیید مسئول امور دانشجویی در پرونده دانشجو نگهداری و اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام را با توجه به سقف اعتبار اعلام شده، حداکثر تا 20 ماه پس از شروع هر نیمسال از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید.

مهلت ارسال اطلاعات واجدین شرایط وام در تابستان (برای 2 ماه) حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه همان سال خواهد بود.

تبصره 1ـ دانشجویانی که در رشته های دبیری یا ستاره دار به تحصیل اشتغال دارند، در صورتی که در شروع
                   تحصیل وضعیت تعهد آنها به وزارت آموزش و پرورش مشخص نشده باشد و از مزایای حقوق
                   متعهدین خدمت استفاده ننمایند، تا زمان روشن شدن وضعیتشان با وزارت آموزش و پرورش
                  می توانند از وامهای صندوق بهره مند شوند.

تبصره 2ـ بازپرداخت بدهی به غیر از ودیعه مسکن و دیرکرد عدم تخلیه به موقع خوابگاه برای دانشجویان
                   بورسیه متعهد دبیری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در صورتی که درآمد ماهیانه آنها تا 000/450
                  ریال باشد، جزء بدهی محسوب شده و همانند سایر دانشجویان عادی تقسیط می گردد و چنانچه
                 بالاتر از این مبلغ باشد، می باید به شکل نقدی بازپرداخت گردد.

تذکر: پرداخت هر نوع وام منوط به ارسال فهرست اسامی تأیید شده سال قبل، از بانک عامل می باشد.

2ـ پرداخت وام به دانشجویان انتقالی، جابجایی و میهمان توسط دانشگاه مقصد انجام می گیرد.

3ـ مرکز می باید در مورد دانشجویانی که جهت دریافت فیش وام مراجعه ننموده و یا به دلایلی واجد شرایط دریافت وام نمی باشند، وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرستها، واریز و اعلامیه بانکی را ارسال و اطلاعات دانشجویان حذف شده را از طریق سیستم جامع به صندوق منتقل نماید. ضمناً جایگزین نمودن فرد جدید به جای فرد انصرافی امکان پذیر نمی باشد.

4ـ کارمندان دولت که در مرخصی بدون حقوق بسر می برند، می توانند از وام های تحصیلی و مسکن طبق مقررات مندرج در آیین نامه استفاده نمایند.

 

ج) وام ضروری :

1ـ وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای ذیل با مشکل مالی مواجه شده اند، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد.

1ـ1ـ وقوع حوادث طبیعی (زلزله ـ سیل ـ خشکسالی و ...)

2ـ1ـ آتش سوزی

3-1- تصادف

4-1- فوت یکی از بستگان درجه یک

5-1- بیماری

6-1- خرید عینک طبی

7-1- پیش پرداخت مسکن استیجاری

8-1- هزینه پایان نامه تحصیلی

9-1- هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

 

تبصره 1ـ متقاضایان وام ضروری فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده 9 آیین نامه نحوه استفاده از وامهای
                   صندوق رفاه دانشجویان، می توانند درخواست وام نمایند.

تبصره 2ـ در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت
                  سنوات مجاز تحصیل برای دریافت وامها اضافه می گردد.

تبصره 3ـ حداقل واحد درسی برای دانشجویان متقاضی در نیمسال آخر، نصف حداقل واحدهای مجاز
                 می باشد.

تبصره 4ـ چنانچه مشکلاتی غیر از موارد مذکور حادث شود، لازم است درخواست دانشجو توسط معاون
                  دانشجویی و فرهنگی مرکز در سیستم جامع تأیید گردد که پس از موافقت صندوق، پرداخت
                  خواهدشد.

2ـ متقاضیان وام ضروری می باید برگ درخواست مخصوص وام ضروری (پیوست شماره 5) را تکمیل نموده و به مسئول امور دانشجویی مرکز تحویل نماید. مرکز موظف است بعد از دریافت برگ مربوط، جدول امتیازبندی وام ضروری (پیوست شماره 1/5) را تکمیل نموده و پس از تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان در پرونده دانشجو نگهداری و اطلاعات آنان را از سیستم جامع به صندوق ارسال نماید.

3ـ میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضای دانشجو براساس مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

4ـ وام ضروری فقط براساس جدول امتیازبندی پرداخت می گردد.

تبصره 1ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می تواند برای دانشجویان واجد شرایط حداکثر
                   سقف وام را درخواست نماید.

تبصره 2ـ موضوع پرداخت وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره های مختلف از جدول امتیازبندی مستثنی
                  خواهد بود.

تبصره 3ـ درخواست وام جانباران 50% به بالا و رزمندگانی که بیش از 30 ماه در جبهه های جنگ داوطلبانه
                   حضور داشته اند و آزادگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد، همسر و فرزندان
                   جاویدالاثران و آزادگان، همسر و فرزندان جانباران 70% مشمول امتیازبندی نمی گردند.

تبصره 4ـ به جانبازان با معلولیت 10% به بالا و رزمندگانی که کمتر از 30 ماه و حداقل بیش از 6 ماه در جبهه
                   های جنگ داوطلبانه حضور داشته اند به ازاء هر درجه جانبازی و هر ماه حضور در جبهه یک امتیاز
                   تعلق می گیرد.

تبصره 5ـ خواهر و برادر شهید جزء خانواده شهید محسوب و از 15 امتیاز برخوردار می گردند.

5ـ شرح مفاد جدول تعیین امتیاز وام ضروری (پیوست شماره 1/5) در پشت برگ مربوطه درج گردیده است.

 

دـ وام ازدواج:

1ـ وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می نمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط برای یکبار تعلق می گیرد.

تبصره ـ فارغ التحصیلانی که بلافاصله (حداکثر 3 ماه) در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند، چنانچه تاریخ عقد
                آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد، می توانند از وام ازدواج صندوق بهره مند گردند.

2ـ متقاضیان وام ازدواج می باید برگ درخواست مخصوص وام ازدواج (پیوست شماره 6) را تکمیل نموده و به مسئول امور دانشجویی مرکز تحویل نماید. مرکز موطف است بعد از دریافت برگ مربوط، جدول امتیازبندی وام ازدواج (پیوست شماره 1/6) را تکمیل و پس از تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان در پرونده دانشجو نگهداری و اطلاعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید.

3ـ حداقل واحد درسی برای دانشجویان متقاضی نیمسال آخر، نصف حداقل واحدهای مجاز می باشد.

4ـ میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضای دانشجو نخواهد بود.

5ـ وام ازدواج فقط براساس جدول امتیازبندی پرداخت می گردد.

تبصره 1ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می تواند برای دانشجویان واجد شرایط حداکثر
                   سقف وام را درخواست نماید.

تبصره 2ـ درخواست وام جانباران 50% به بالا و رزمندگانی که بیش از 30 ماه در جبهه های جنگ داوطلبانه
                   حضور داشته اند و آزادگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد و همسر و فرزندان
                   جاویدالاثران و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان 70% مشمول امتیازبندی نمی گردند.

تبصره 3ـ به جانباران با معلولیت 10% به بالا و رزمندگانی که کمتر از 30 ماه و حداقل بیش از 6 ماه در جبه های
                  جنگ داوطلبانه حضور داشته اند به ازاء هر درجه جانبازی و هر ماه حضور در جبهه یک امتیاز تعلق
                  می گیرد.

تبصره 4ـ خواهر و برادر دشهید جزء خانواده شهید محسوب و از 15 درصد امتیاز برخوردار می گردند.

 

هـ ـ ودیعه مسکن :

1ـ کلیه دانشجویان متأهل که مسکن اجاره ای در اختیار دارند، می توانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطع تحصیلی یک نوبت استفاده نمایند.

تبصره 1ـ وجه مبلغ پرداختی بیش مبلغ پیش پرذاخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.

تبصره 2ـ درصورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می تواند از ودیعه مسکن بهره مند گردد.
      2ـ متقاضیان ودیعه مسکن می باید برگ درخواست مخصوص ودیعه مسکن (پیوست شماره 9) را تکمیل نموده، به همراه مدارک مورد نیاز به مسئول امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند. مرکز موظف است بعد از دریافت برگ مربوط، آن را به تأیید معاون دانشجویی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان رسانده و در پرونده آنان نگهداری و اطلاعات را از طریق سیستم جامعبه صندوق ارسال نماید.

3ـ دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده اند، لازم است حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصیل و در صورت بهره مندی از سایر وامها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب 201114 صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند.

تبصره ـ اعاده ودیعه مسکن به صندوق شامل جانبازان، شهداء، از کار افتادگان و فوت شدگان نیز می شود.

4ـ امور دانشجویی مرکز موظف است فیش مذکور در ماده 3 را به همراه نامه اعلام میزان بدهی فارغ التحصیل به صندوق ارسال و پس از اعلام وصول از سوی صندوق، دفترچه اقساط وی را صادر و تحویل نماید.

 

د ـ وام بیمه دانشجویی :

1ـ وام بیمه دانشجویی به حداکثر 20% از دانشجویان شاغل به تحصیل که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی یا دفترچه سازمان تأمین اجتماعی نباشند، تعلق می گیرد.

2ـ مرکز موظف است نصف حق بیمه دانشجویان را با توجه به مصوبه شماره 8831/ت1546/هـ مورخ 5/7/74 هیأت محترم وزیران، توسط دانشگاه به حساب تعیین شده از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی پرداخت و فیش آن را به همراه نامه پوشی و تصویر قرارداد منعقد شده بین مؤسسه آموزش عالی و اداره کل بیمه خدمات درمانی به صندوق ارسال نماید.

3ـ مرکز موظف است اسامی دانشجویان واجد شرایط بیمه خدمات درمانی را در اسرع وقت از طریق سیستم جامعبه صندوق ارسال نماید.

4ـ صندوق در هر سال تحصیلی نسبت به پرداخت مابقی حق بیمه دانشجویان واجد شرایط براساس فهرست ارسالی از مرکز، قرارداد منعقده بین مرکز و سازمان بیمه خدمات درمانی و فیش پرداخت نصف حق بیمه به سازمان بیمه خدمات درمانی اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ افراد تحت تکفل دانشجویان (همسر و حداکثر سه فرزند) نیز واجد شرایط استفاده از این مزایا می باشند.

5ـ دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند، با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام بیمه بابت فرزندانشان بهره مند گردند.

6ـ بدیهی است میزان حق بیمه پرداختی از سوی صندوق به مجموعه بدهی های دانشجو اضافه می گردد که می باید طبق مقررات پس از قطع یا فراغت از تحصیل پرذاخت نماید.

 

زـ ضوابط عمومی :

1ـ اعتبار وامها همه ساله از طرف صندوق تعیین و به مرکز ابلاغ می گردد.

2ـ دانشگاه موظف است برگ درخواست وام و مدارک مستند را تا پایان تحصیل دانشجویان در پرونده آنان نگهداری نماید.

3ـ دانشجویانی که با تعداد واحد کمتر از حد نصاب بعنوان دانشجوی ترم آخر از وام بهره مند شده اند، از دریافت وام در نیمسال بعد محروم می باشند.

4ـ مرخصی تحصیلی مجاز تأیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.

5ـ تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو (انتقالی ، میهمان، پذیرفته شده مقطع بالاتر، اخراجی و انصرافی) می باید در اطلاعات فردی دانشجو در سیتم جامع ثبت گردد.

6ـ مرکز موظف است قبل از صدور هر گونه گواهی و یا تأیید فراغت از تحصیل موقت، دفترچه اقساط دانش آموختگان بدهکار را صادر و در ازای اخذ رسید (پیوست شماره 14) به آنان تحویل و اطلاعات مربوط را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید، پس از آن مجاز می باشد در مورد صدور گواهی موقت تحصیل با ذکر میزان وامهای دریافتی اقدام نماید. در هر حال مرکز می  باید رونوشتی از کلیه گواهی های صادره در مورد فراغت از تحصیل دانشجویان بدهکار ارسال کند.

تبصره ـ اعلام وضعیت میزان بدهی و مشخصات تحصیلی مقاطع قبلی متقاضیان صدور دفترچه اقساط، به عهده
                 دانشگاه آخرین مقطع تحصیلی می باشد.

7ـ در صورت عدم مراجعه دانش آموختگان بدهکار برای تعیین تکلیف بدهی خود (واریز کل بدهی به صورت یکجا و یا اخذ دفترچه اقساط) پس از سپری شدن مدت زمان قانونی (بندهای الف و ب ماده 4 شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیلات رفاهی) مرکز می باید، سوابق مکاتبات تعهد محضری و میزان بدهی آنان را برای پیگیری حقوقی به صندوق ارسال نماید.

8ـ مرکز می باید در هنگام ارسال اطلاعات مربوط به پرداخت وامهای تحصیلی و مسکن، هر گونه تغییر در وضعیت دانشجویان که در تداوم پرداخت وام مؤثر می باشد را به صندوق اعلام نماید.

9ـ مرکز موظف است در صورتی که دانشجویی جهت دریافت فیش وام مراجعه ننموده و یا به دلایلی واجد شرایط دریافت وام نباشد، وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرستها واریز و اطلاعات برگشت وام را از طریق سیستم جامع و اعلامیه بانکی را به همراه فهرست اسامی دانشجویان حذف شده و فهرست تأیید شده توسط بانک به صندوق ارسال نماید.

 

این دستورالعمل که در 7 بخش 33 ماده، 9 بند، 22 تبصره و 1 تذکر به تصویب رئیس صندوق رفاه دانشجویان رسیده است، از تاریخ 1/7/85 قابل اجرا بوده و کلیه دستورالعملهای قبلی که مغایر با این دستورالعمل می باشد، لغو می گردد.

 

 

دستورالعمل اجرایی بیمه خدمات درمانی

 

براساس آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و به منظور اجرای توافقنامه امضاء شده بین صندوق رفاه دانشجویان و سازمان بیمه خدمات درمانی، این دستورالعمل تنظیم گردیده است.

1ـ حق سرانه بیمه حدمات درمانی هر دانشجو و یا افراد تحت تکفل وی در هر سال براساس نرخ همان سال می باشد که نیمی از آن توسط دانشگاه محل تحصیل دانشجو و نیم دیگر توسط دانشجویان بازپرداخت می گردد. دانشجویان می توانند به منظور پرداخت سهم حق بیمه خود و خانواده تحت تکفلشان از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند.

2ـ تاریخ شروع قرارداد دانشجویان نیمسال اول تحصیلی، از ابتدای مهر تا پایان شهریور سال بعد می باشد و حق بیمه سالیانه آنان بر مبنای حق بیمه مصوب همان سال در هنگام ثبت نام دانشجو تا پایان یکسال محاسبه و پرداخت خواهد شد و مشمول افزایش حق بیمه سال آتی نخواهد بود. تاریخ شروع قرارداد برای دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

3ـ لازم است پس از تأمین اعتبار مربوط، دانشگاه نسبت به عقد قرارداد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان محل استقرار (پیوست شماره 11) اقدام نماید.

4ـ امور دانشجویی هر دانشگاه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی می تواند، نسبت به ثبت نام و معرفی دانشجویان متقاضی استفاده از خدمات بیمه درمانی اقدام کند. دانشجویان می باید در هنگام ثبت نام «فرم اطلاعات خانوار سازمان بیمه خدمات درمانی» را تکمیل و تحویل نمایند.

5ـ دانشجویانی که واحد شرایط استفاده از تسهیلات اعطایی از سوی صندوق رفاه دانشجویان بوده و مایل به بهره مندی از وام بیمه دانشجویی می باشند، می باید در هنگام ثبت نام، برگ درخواست وام بیمه درمانی (پیوست شماره 2) را تکمیل و تسلیم امور دانشجویی محل تحصیل نمایند. بازپرداخت این بدهی مشابه سایر بدهی های دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان می باشد.

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل دانشجویان (همسر و حداکثر 3 فرزند) نیز واجد شرایط استفاده از این مزایا میباشند.

تبصره 2ـ دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل
                  دارند، با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام بیمه درمانی بابت فرزندانشان بهره مند گردند.

6ـ دانشگاه موظف است براساس درخواستهای دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه درمانی متقاضیان را از طریق سیستم جامع به صندوق منتقل و فیش واریز سهم دانشگاه و قرارداد منعقده با اداره بیمه خدمات درمانی را جهت اقدام لازم در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نماید.

7ـ دانشجویان شاغل، بورسیه و سایر دانشجویانی که واجد شرایط بهره مندی از وام بیمه درمانی صندوق
نمی باشند، می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بیمه، حق بیمه سالانه خود را نقداً پرداخت نموده و از مزایای  قرارداد منعقده بهره مند گردند. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فهرست اسامی اینگونه دانشجویان را مستقیماً به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان یا شهرستان ارسال و نسبت به عقد قرارداد، اقدام و از ارسال فهرست به صندوق رفاه دانشجویان خودداری نمایند.

8ـ دانشگاه پس از ثبت نام در هر نوبت، لازم است فرمهای تکمیل شده اطلاعات خانواده مربوط به همراه فهرست اسامی دانشجویان، فیش واریز سهم حق بیمه دانشگاه و فیش سهم حق بیمه دانشجویانی که واجد شرایط وام نیستند را تسلیم اداره کل خدمات درمانی طرف قرارداد نموده و تقاضای صدور دفترچه بیمه نماید.

تبصره ـ هزینه صدور دفترچه طبق تعرفه اعلام شده، می باید توسط دانشجو پرداخت گردد.

9ـ با توجه به توافق بعمل آمده و مفاد قرارداد، دفترچه های صادره دارای مهلت اعتبار خواهد بود و دانشجویان پس از پایان تحصیلات می توانند تا پایان اعتبار دفترچه، آن را نزد خود نگهداری نمایند و با واریز مستقیم حق بیمه خود از تسهیلات بیمه خدمات درمانی بهره مند شوند.

این دستورالعمل در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ 20/5/82 به تصویب رئیس صندوق راه دانشجویان رسیده و از ابتدای سال تحصیلی 83- 1382 قابل اجرا است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.