جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > دانشجویی > آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص 
آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص
 

بخشی از مواد آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند، رسیدگی و رأی نهایی صادر نماید.

ماده 1) تعریف موارد خاص :

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیل شان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آیین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارایه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیق تر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

ماده 2) اختیارات کمیسیون :

کمیسیون مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی مؤسسه آموزش عالی را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رأی خود را صادر می نماید.

الف ـ اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته

تبصره: انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام نور به
           دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً
           ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد، ولی کمیسیون می تواند تقاضای انتقال
          دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه ییام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را
          مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.

3/الف ـ موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های
                   کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و
                   کارشناسی ارشد پیوسته ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان
                   رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

4/الف ـ موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه با ارایه مدارک مستدل،
                   حداکثریک سال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت
                   نظام وظیفه ندارند.

تبصره : مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزء سنوات تحصیلی آنان محسوب می شود.

5/الف ـ موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویان که با
                   ارایه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران
                   بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تأیید وزیر مربوط به کار آنان نیاز
                   مبرم می باشد.

6/الف ـ موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و

              مقطع تحصیلی در صورتی که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده
              باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشوردر سهمیه مربوط.

7/الف ـ موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر درصورتی
                  که دانشجو توانایی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده
                  باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در
                 سهمیه مربوط.

ب ـ اختیارات مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته :

1/ب ـ موافقت با یکسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل
                 آنان برابر مقررات به پایان رسیده و از لحاظ مقررات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل هستند.

2/ب ـ موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با
                 ارایه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران
                بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تأیید وزیر مربوط به کارشان نیاز مبرم
                باشد.

3/ب ـ موافقت با انتقال دائم دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در صورت موافقت کمیسیون
                 بررسی موارد خاص دانشگاههای مبدأ و مقصد.

تبصره ـ انتقال دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و دانشگاه پیام نور به دانشگاهها و مؤسسات
            آموزش عالی دولتی مطلقاً ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد، ولی کمیسیون
            می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دانشگاههای دولتی به دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش
           عالی غیرانتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری نمایند.

ماده 5) گزارش به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص :

دبیر کمیسیون موظف است حداقل هر دو ماه یکبار گزارشی مکتوب از فعالیت ها و مصوبات را به همراه صورت جلسات کمیسیون به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال کند.

ماده 6) موارد استثنایی :

مواردی را که از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و کمیسیون دانشگاه تشخیص می دهد تا در کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص رسیدگی گردد، وضعیت تحصیلی دانشجو حسب فرم مربوط به همراه سایر مدارک با امضاء ریاست دانشگاه به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص ارسال شود.

تذکر : آراء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجویی وزارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه خارج از اختیارات کمیسیون دانشگاه تشخیص داده شود، به آن رسیدگی خواهد شد.

این آیین نامه در 7 ماده در تاریخ 16/12/76 به تأیید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین نامه قبلی می شود.

بندهای الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

1ـ افزایش سنوات تحصیلی دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر آیین نامه آموزشی به پایان رسیده و ادامه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مجاز است، بنا به تقاضای کتبی دانشجو حداکثر برای دو نیمسال در نظام شبانه.

2ـ موافقت با ادامه تحصیل دانشجویان ورودی سال های 76 و بعد که علیرغم برخورداری از مفاد بخشنامه شماره 3282/41 مورخ 20/2/87 معاون دانشجویی وزارت برای اخذ مدرک (کارشناسی یا کاردانی) به یک نیمسال فرصت اضافی نیاز دارند بنا به تقاضای دانشجو در نظام شبانه.

3ـ اعطای حداکثر سه سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که به مأموریت خارج اعزام می شوند به شرط تأیید معاون ذیربط وزارت متبوع دانشجو.

4ـ بررسی درخواست و موافقت دانشگاه پیام نور با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که به دلایل موجه بیش از یک نیمسال برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند، مشروط به نداشتن مشکل نظام وظیفه و امکان اتمام تحصیلات خود طی سنوات مجاز (برابر آیین نامه آموزشی) و با استفاده از بند 1 این بخشنامه و با رعایت ضوابط دانشگاه پیام نور.

5ـ بررسی درخواست و موافقت دانشگاه پیام نور با پذیرش دانشجویانی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حضوری دولتی حق ادامه تحصیل از آنها سلب شده است، درصورت معرفی دانشگاه مربوط برای ادامه تحصیل در دوره نیمه حضوری و با رعایت ضوابط دانشگاه پیام نور.

این پنج بند ]برای الحاق[ به ماده 2 آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ 2/4/89 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و ازتاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

بند الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص

 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

1ـ الف ـ 8) اختبارات مندرج در تبصره 4 ماده 29 آیین نامه آموزشی مصوب اردیبهشت ماه سال 1376 شورای عالی برنامه ریزی به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای واقع در شهر تهران واگذار می شود.

کمیسیون این دانشگاهها باید سالیانه حداقل به میزان سه درصد ظرفیت پذیرش خود را از میان دانشجویان واجد شرایط انتقال به شهر تهران مندرج در ماده 39 آیین نامه آموزشی پذیرش نمایند.

تبصره 1ـ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها می توانند ذرباره تقاضای انتقال سایر دانشجویان
               دارای شرایط خاص براساس مفاد بند الف ـ 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد
               خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تصمیم گیری نمایند.

تبصره 2ـ کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص وزارت می تواند سالیانه به میزان یک درصد ظرفیت
               پذیرش به هر دانشگاه دانشجوی انتقالی معرفی کند.

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.