جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧
صفحه اصلي > سایر > بیشتر > آموزش > شیوه‌نامه‌ی تدوین پایان‌نامه 
شیوه‌نامه‌ی تدوین پایان‌نامه
 

فصل اول: آئین نامه نگارش پایان نامه

 مقدمه

اهمیت نگارش كار تحقیقاتی كمتر از خود تحقیق نیست. چرا كه ارائه درست نتایج و عرضه شایسته اطلاعات می‌تواند موجب درك صحیح خواننده از كارهای بعمل آمده و مطالب نگاشته شده گردد. عدم توجه به این امر حتی می‌تواند ارزش كل كار انجام شده را به زیر سؤال ببرد.

در این جزوه، شكل و شیوه‌ای یكسان در نگارش پایان نامه فار‎‎‏‎‎غ التحصیلی ارائه می‌گردد كه رعایت آن الزامی است و در ارزیابی پایان نامه مؤثر می‌باشد.

رعایت این نكات موجب ارتقای كیفی شده و دانشجو با روشهای استاندارد تدوین جزوه، پروژه و …. آشنا می‌شود. هر پایان نامه به لحاظ نگارش دارای دو وجه قابل تأمل است:‌

             1ـ‌ مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پایان نامه، نحوه حاشیه‌بندی، شماره گذاری،‌ صفحات و بخشها، معادلات، تصاویر، جداول و منحنی‌ها.

             2ـ‌ ترتیب ارائه مطالب در مجموع پایان نامه.

نكات بارز و مهم هر وجه در طی دو بخش آینده بیان می‌گردد.

1-1- شكل نگارش مطالب پایان نامه

نكاتی كه می‌بایست در مورد انتخاب كاغذ پایان نامه و نحوة تنظیم و كادربندی مطالب روی كاغذ رعایت گردد عبارتند از:

1ـ ازكاغذ مرغوب و در قطع A4 به منظور نگارش پایان نامه استفاده شود و در مواردی كه نیاز به كاغذ در قطع بزرگتر می‌باشد،‌ ضمن استفاده از اندازه‌های استاندارد رده A، بهنگام ضمیمه نمودن،‌كاغذ مربوط به اندازه A4 تا شده و حتماً داخل صحافی قرار داده شود.

2ـ در تحریر متن، از كامپیوتر و نرم افزارword استفاده گردد و اندازه حروف لاتین 12 و فارسی 14 پوینت باشد. برای حروفچیی متن از فونت نازنین وبرای توضیحات جداول و اشکال از فونت لوتوس استفاده شود.

3ـ ‌حوالی بالا و پایین كاغذ به ترتیب 5/2 و 2 سانتیمتر و از راست و چپ نیز بترتیب 3 و 2 سانتیمتر باشند و تعداد سطرها حداقل 18 و حداكثر 24 باشد.

4- از نگارش كلمات لاتین در متن پروژه خودداری نموده و معادل لاتین آن پس از مشخص شدن بوسیله شماره‌ای كه بالای معادل فارسی آن كلمه تایپ می‌شود، در زیرنویس یا پاورقی پایین صفحه آورده شود. در هر صفحه، شماره‌های زیرنویس، از یك آغاز و به ترتیب افزایش می‌یابد. در هر سطر از زیرنویس صفحه نیز حداكثر دو اصطلاح (كلمه یا كلمات) انگلیسی معادل تایپ می‌گردد كه اصطلاح اول از سمت چپ و اصطلاح دوم از میانه تحریر می‌گردد. سایر اصطلاحات انگلیسی نیز در سطور بعدی، به همین ترتیب درج می‌شوند. لازم به توضیح است كه اگر پیداكردن معادل فارسی برای كلمه‌ای خاص (مثال: نام نویسنده یك مقاله لاتین ) بسیار مشكل باشد، می‌توان تلفظ لاتین كلمه را با حروف فارسی نوشته و در زیرنویس، اصل كلمه را نوشت.

5- شماره‌گذاری صفحات به دو نوع مجزا صورت می‌پذیرد. دسته اول صفحات پایان نامه، از صفحه چكیده تا انتهای صفحات ” لیست علائم و اختصارات“با حروف الفباء و بصورت متوالی (الف، ب، پ، ت،…) و دسته دوم صفحات، از صفحه ” مقدمه“تا انتهای پایان نامه بصورت عددی شماره گذاری می‌گردد. روی صفحه اول هر قسمت اصلی از پایان نامه، مانند صفحه چكیده، صفحه اول فهرست، صفحه اول هر فصل و… شماره صفحه نوشته نمی‌شود ولی شماره آن به حساب می‌آید. شماره هر صفحه با 5/1 برابر فاصله بین سطرها از پائین كاغذ، در وسط سطر نوشته می‌شود.

6ـ در نگارش متن اصلی، عناوین اصلی(بخش، فصل و ...) در وسط سطر، و عناوین فرعی در ابتدای سطر نوشته می‌شود. قبل از شروع هر عنوان اصلی دو سطر و پس از آن یك سطر و قبل از شروع هر عنوان فرعی یك سطر خالی منظور می‌شود ولی بعد از هر عنوان فرعی سطری رها نمی‌گردد. به هر یك از عناوین (چه اصلی و چه فرعی) شماره‌ای تعلق می‌گیرد كه نحوه شماره‌گذاری آن در فهرست آمده است.

7ـ بین معادلات و نوشته‌ها یك سطر خالی آورده می‌شود. شماره معادله در داخل پرانتز (‎‎YY-XX)  نوشته شده، در مقابل معادله آورده می‌شود. XX  شماره فصل و YY  شماره معادله می‌باشد. مكان شماره معادله، حاشیه سمت راست خط معادله می‌باشد. در صورتیكه، سطر معادله دارای جای كافی نباشد از سطر بعدی استفاده می‌شود.

8ـ منحنی‌ها، جداول، تصاویر و یا اشكال، در صورت لزوم درون كادر بسته قرار گرفته، طرف بالای آنها می‌بایست بطرف بالای كاغذ و یا در صورت لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده شود. هر یك از منحنی‌ها، جداول، تصاویر و اشكال دارای شماره و توضیح می‌باشند كه در قسمت زیرین كادر به فاصله یك خط درج می‌شود (توضیح، بعد از شماره تایپ می‌شود و در مورد جداول بطور استثنا شماره و توضیح در ابتدای خط و بالای جدول قرار می گیرد). هر یك از منحنی‌ها، جداول، تصاویر‌ و یا اشكال در طول متن پایان نامه دارای شماره‌ای مستقل از یكدیگر بوده و بصورت متوالی افزایش می‌یابد. لازم به ذكر است كه چنانچه تعداد منحنی‌ها، جداول تصاویر و یا اشكال در قسمتی از متن بیش از حد معقول باشد، جهت تداوم نوشتار می‌بایست مجموعه آنها در یك پیوست قرار گیرند. دقت شود كه در كلیه منحنی‌ها و نمودارها هر یك از محورهای مختصات، معرفی شده و واحد مربوط نیز در كنار محور مختصات درج شود. این موضوع در مورد سطرها و ستونهای جداول نیز صادق می‌باشد. به منظور افزایش كیفیت و دقت نمودارها توصیه می‌شود كه یكی از نرم افزارهای متداول كامپیوتری (مانند EXCEL، HPG،‌ HG، Cricket Graph  و …) در رسم نمودارها مورد استفاده قرار گیرد. تمام متن با یك قلم تایپ شود.

9ـ لازم است كلیه محاسبات منحصراً در سیستم آحاد بین‌المللی SI  انجام شود. در موارد استثنایی كه به علت محدودیت منابع موجود،‌ استفاده از سیستمهای دیگر آحاد اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، ضروری است كه نتایج نهایی هر قسمت از محاسبات را علاوه بر سیستم آحاد مربوط، پس از تبدیل واحد، در سیستم SI  نیز درج نمود. ضمناً به این موضوع نیز حتماً توجه شود كه در مقابل تك تك نتایج محاسبات، واحد مربوط باید ذكر شود.

 

1-2- ترتیب ارائه مطالب در پایان نامه

نظم و ترتیب در ارائه مطالب و یكسان سازی شیوه، علاوه بر افزایش میزان درك خواننده، سهولت دسترسی و دریافت آنرا در بردارد. لذا در این بخش، ضمن بیان مشخصات هر یك از قسمتها، ترتیب ارائه آنها نیز ذكر شده است.

1-2-1- جلد پایان نامه

پایان نامه، مطابق با نمونة طرح جلد ارائه شده در پیوست این آئین نامه، زركوب و با جلد قهوه‌ای برای کارشناسی ارشد و جلد سبز برای دکتری مجلد گردد. عنوان پایان نامه با حروف بزرگ و سایر مطالب با حروف كوچك درج شود. باید عنوانی را انتخاب نمود كه بیانگر اصل مطلب بوده و از بیست كلمه تجاوز ننماید. در كنار شیرازه نیز صرفاً عنوان پایان نامه و نام تهیه كننده پایان نامه با حروف كوچك، زركوب گردد، (پیوست ب). مجدداً تأكید می‌شود كه اندازه حروف عنوان پایان نامه باید از سایر نوشته‌های روی جلد بزرگتر باشد.

ذكر نام استاد (اساتید) راهنما روی جلد پایان نامه الزامی است. هنگام ذكر مشخصات استاد (اساتید) راهنما، صرفاً پایه علمی ایشان (دكتر یا مهندس) ذكر شده و سپس نام و نام خانوادگی مربوط درج می‌گردد. از نوشتن عناوین دیگر مانند: آقای، جناب، استاد… پرهیز گردد. در قسمت زمان ارائه، ماه و سال دفاعیه پایان نامه قید شود. به عنوان مثال: اسفند 1376.

1-2-2- صفحه نخست (اختیاری )

از آنجا كه نام و یاد خدا بهترین سرآغاز برای هر نوشته و كاری می‌باشد، بسیار  مناسب است كه نخستین برگ از پایان‌نامه به درج كلام الهی «بسم ا… الرحمن‌الرحیم» اختصاص یابد. باشد كه فضل الهی موجب توفیق روز افزون گردد.

1-2-3- صفحه عنوان

در این صفحه، مطالب روی جلد پایان نامه با ذکر اسامی اساتید مشاور عیناً تكرار می‌گردد.

1-2-4- چكیده

چكیدة پروژه، حداكثر در حجمی معادل با 300 كلمه تهیه شده و شامل بیان مختصر مسئله مورد بررسی، مراحل بكارگرفته شده برای كسب و جمع‌آوری اطلاعات، نحوة تجزیه و تحلیل و نتیجه كلی حاصله می‌باشد، بطوریكه خواننده با مطالعه آن تشخیص دهد كه پروژه موجود در برگیرنده مطالب مورد علاقه وی می‌باشد یا خیر.

تاریخچه و سابقه موضوع در این قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضیح داده می‌شود. چكیده در یك صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار می‌گیرد و در بالای آن به فاصله دو سطر از حاشیه بالای صفحه و در میانه سطر عنوان پایان نامه نوشته می‌شود.

1-2-5- صفحه تقدیم (اختیاری)

در یك صفحه مستقل، بعد از قسمت چكیده، بر حسب صلاحدید نگارنده، به فرد، افراد یا مؤسسه‌ای تقدیم می‌گردد.

1-2-6- صفحه قدردانی (اختیاری)

در این قسمت، در یك صفحه مجزا بعد از صفحه تقدیم، نگارنده مراتب قدردانی خود را از اشخاص و یا مؤسساتی كه در تدوین مطالب یا فراهم آوردن اطلاعات، امكانات و یا تأمین بودجه همكاری نموده‌اند، ابراز می‌نماید.

1-2-7- فهرست

صفحات فهرست بعد از صفحه قدردانی قرار می‌گیرد. كلمه فهرست در وسط بالای كلیه صفحات مربوط ماشین گردد. عناوین اصلی و فرعی در سمت راست و شماره صفحه در حاشیه چپ نوشته شود. شماره عنوان اصلی با خط تیره از عنوان مربوط جدا می‌شود. شماره عناوین فرعی بصورت ‎ ZZ-YY-XX نوشته می‌شود كه XX شماره عنوان اصلی،YY یكی از بخشهایXX  و ZZ   نیز یكی از بخشهای زیرین YY می‌باشد، كه البته در فهرست نویسی فقط تا عنوان فرعی دوم شماره‌گذاری شده و نوشته می‌شود. عناوین اصلی از منتهی‌الیه سمت راست هر سطح و عناوین فرعی به اندازة چهار حرف داخل‌تر از عنوان اصلی نوشته می‌شوند. ترتیبی كه در اینجا به جهت ارائه مطالب بیان گشت به گونه‌ایست كه همواره در فهرست‌نویسی چكیده، حرف الف و مقدمه، شماره 1 را بخود اختصاص می‌دهد (پیوست ج). فاصله بین خطوط فهرست یك اختیار می شود.

1-2-8- لیست علائم و اختصارات

در این قسمت كه بلافاصله بعد از فهرست قرار می‌گیرد، لیستی از كلیه علائم و اختصاراتی كه در متن بكاررفته است، درج می‌گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست است. در چپ علامت و در سمت راست مفهوم آن درج می‌گردد. ترتیب نگارش علائم مطابق با نوع علامت بكار رفته، متفاوت می‌باشد ولی معمولاً  نخست حروف انگلیسی سپس حروف یونانی نوشته می‌شوند. لازم به ذكر است كه در كل متن پایان‌نامه برای نمایش هر پارامتر فیزیكی فقط باید از یك نماد استفاده كرد. به عنوان مثال برای نمایش دما فقط از یك حرف مانند T استفاده شود. فاصله بین خطوط در اینجا نیز یك اختیار می شود.

1-2-9- مقدمه

مقدمه می بایست شامل موارد ذیل باشد:

             1ـ بیان واضح و كامل مسئله مورد بررسی یا هدف مطالعه

             2ـ بیان دلایل اهمیت موضوع و ارزشیابی آن

             3ـ بیان مختصر تاریخچه كارها و تحقیقات قبلی انجام شده روی موضوع  و وضعیت فعلی آن

             4ـ معرفی و مرور اجزاء و بخشهای پایان‌نامه

مطالب فوق روشن می‌كند كه چرا این بررسی یا پروژه صورت می‌پذیرد و نشان دهنده گامی است در جهت تكمیل و یا رفع نقص فعالیت گذشتگان.

             توضیحات در مورد نحوة تجزیه و تحلیل مسأله و نتایج بدست آمده از آن در مقدمه با توجه به اینكه در چكیده پایان نامه آمده است ضرورتی ندارد.

1-2-10- متن اصلی

این بخش از پایان‌نامه، اصل و اساس پایان‌نامه می‌باشد. در واقع این بخش است كه به دانش پژوهان كمك می‌نماید. بنابراین مطالب آن باید بصورت واضح، منظم و قابل فهم ارائه گردد. در این بخش كلیات، معادلات و… ارائه می‌گردد. بایستی سعی گردد تنها قسمتهایی كه مستقیماً  با موضوع مورد بحث مربوط است آورده شود و مابقی مطالب به صورت پیوست اضافه گردد. برای مثال اگر آشنایی با بعضی قضایا برای درك مطلب لازم است ولی اثبات آنها منظور اصلی گزارش نیست بصورت پیوست اضافه شود.

برنامه كامپیوتری، طرز استفاده و فلوچارت آن، نیز در پیوست آورده شود. مگر در مواردی كه صورت پروژه عمدتاً در ارتباط با یك برنامه كامپیوتری تعریف شده باشد.

متن اصلی پایان‌نامه بطور منطقی به چند فصل تقسیم می‌شود. هر فصل  را می‌توان با:

الف) بیان آن قسمت از تحقیق كه فصل بدان اختصاص یافته

ب) توضیح مطلب و روشهایی كه در رابطه با این قسمت مورد استفاده قرار گرفته

پ) و بر شمردن نكاتی كه باید كشف و دانسته شود آغاز نمود.

1-2-11- بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این قسمت نتایج حاصله از پایان‌نامه مرور شده و در ادامه، پیشنهادهای مؤلف در مورد ادامه كار (تحقیقاتی) ارائه می‌گردد.

1-2-12- چكیدة لاتین

در این قسمت بایستی ترجمة چكیدة فارسی ( كه در ابتدای پایان نامه آورده شده بود) به لاتین آورده شود. بدیهی است چكیدة لاتین بایستی به تایید استاد راهنما رسانده شده و از لحاظ نگارشی فاقد اشتباه باشد. چكیدة لاتین از لحاظ فونت بایستی مطابق الگوی پیوست د باشد.

1-2-13-مراجع

به هنگام ذكر نام نویسنده و یا مرجع در طول پایان‌نامه، شماره‌ای كه به ترتیب افزایش می‌یابد، در داخل كروشه ]      [ ثبت گشته و در قسمت مراجع، شماره مرجع در داخل كروشه ] [ نوشته می‌شود و بعد از آن نام خانوادگی نویسنده، سپس حرف اول نام كه بوسیله علامت ویرگول از یكدیگر جدا می‌گردند، آورده می‌شود. اگر موضوع دارای چند نویسنده باشد، نامهای ایشان با علامت ویرگول از هم جدا می‌گردد.

بعد از نام نویسنده، عنوان مطلب در داخل “ گیومه” آورده می‌شود و در ادامه، چنانچه مطلب مورد نظر از كتاب اخذ شده باشد، نام مؤسسه انتشاراتی، صفحه یا صفحات مورد رجوع وسال انتشار ذكر می‌شود. چنانچه مطلب نگاشته شده از مجله باشد جلد (Vol)، شماره (No) شماره صفحه و ماه و سال انتشار خواهد آمد. برای نمونه به مثالهای زیر توجه كنید:

 

[1] Timoshenko S.P. and Gere J.M., “Theory of Elastic Stability”, McGraw – Hill, pp105 – 115,1985.

[2] Sanders J.L., “Nonlinear Theories for Thin Shells”, Q. appl. Mech. Vol 10, No. 1, pp 21-36, 1963.        

[3] Griffin D.S., “Design Limits for Buckling of Elevated Temperature Components”, proceedings ASME – PVP conference, Hawaii, July 25- 27, 1989.

 

]4[ طاهری ج. و پاكزاد ح. “موج و پدیده‌های ارتعاشی”، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 125-217، 1360.

در تخصیص شماره مرجع به مطالب، باید توجه نمود كه چنانچه به یك مرجع چند بار ارجاع داده شود، همان اولین شماره تكرار می‌گردد و نیز چنانچه به یك كتاب كه قبلاً تحت صفحات خاص، ارجاع شده، مجدداً مراجعه گردد؛ اگر همان صفحات قبلی مدنظر باشد از همان شماره قبل و در غیر اینصورت همان شماره با شماره صفحات جدید ذکر می گردد. در ضمن دانشجو بایستی صرفاً مشخصات مراجعی كه خود شخصاً در پایان نامه استفاده كرده است ذكر نموده و از ذكر نام مراجعی كه در مرجع مورد استفاده دانشجو آمده است، خودداری نماید.

1-2-14- پیوست‌ها

             در انتهای پایان‌نامه، پیوستها قرار می‌گیرند. همانگونه كه در متن اصلی ذكر گردید، پیوست به گونه‌ای انتخاب می‌شود كه ضمن نیاز به وجود آنها، قراردادن آنها در متن اصلی باعث از بین رفتن انسجام و پیوستگی مطالب می‌گردد. هر پیوست به یك موضوع اختصاص می‌یابد. بمنظور مرتب نمودن پیوستها، ترتیب زیر پیشنهاد می‌گردد:

پیوست الف ـ منحنی‌های حاصل و یا تهیه شده از استاندارد (در صورتیكه تعداد آنها زیاد باشد)

پیوست ب ـ جداول حاصل و یا تهیه شده از استاندارد (در صورتیكه تعداد آنها زیاد باشد)

پیوست ج ـ اثبات قضایا

پیوست د ـ دستورالعمل استفاده از برنامه كامپیوتری تهیه شده

پیوست هـ - لیست برنامه كامپیوتری

پیوست وـ نقشه‌های تهیه شده

             در صفحه اول هر پیوست، در بالا و وسط كادر، كلمه پیوست و شماره ترتیب آن درج شده و سپس با یك خط فاصله در وسط كادر‌، عنوان مربوط به آن پیوست آورده می‌شود.

1-2-15- نكات مهم

علاوه  بر مطالب ارائه شده توجه و تأكید بر نكات زیر در نگارش پایان نامه حائز اهمیت است:                      

             1ـ گزینش اطلاعات مورد نیاز مرتبط با موضوع از میان تمامی اطلاعات وسیع گردآوری شده: اغلب پژوهشگر و یا دانشجو در حین تحقیق و مطالعه، اطلاعات زیادی را گردآوری می‌نماید، اما به هنگام نگارش باید شخصیت علمی و توان پژوهشی خود را به نمایش گذارد و از میان تمام اطلاعات و مطالب، بهترین آنها را در حد لازم و كافی ارائه نماید. این اطلاعات علاوه بر مرتبط بودن با موضوع باید مستدل بوده و از دقت كافی برخوردار باشد.

             2ـ تنظیم یكنواخت و مرتبط این اطلاعات برای نیل به پاسخ صحیح.

             3ـ تجزیه و تحلیل همه اطلاعات ارائه شده و مقایسه آنها با نتایج بدست آمده.

             4ـ ارائه مطالب به روش صحیح علمی كه علاوه بر قابل درك بودن برای خواننده، نشان پیشرفت و تكامل     علمی محقق و یا دانشجو نیز باشد.

5ـ چنانچه مطلبی از مرجعی اقتباس و در متن آورده شود، باید مأخذ آن با دقت و صحت مشخص شود و تمام نكات لازم برای مراجعه سریع به آن در اختیار خواننده قرار گیرد. همچنین در اشاره به نظرات دیگران باید جدیدترین آنها ذكر شود، زیرا ممكن است آنها در نظرات قبلی خود تجدید نظر كرده باشند.

             6ـ از ذكر القاب در متن خودداری شود و ذكر نام افراد كافی است. بویژه از تبعیض در ذكر القاب افراد جدا پرهیز شود. البته در موارد ذیل می‌توان القاب را ذكر نمود:

الف) اگر پژوهشگر و یا دانشجو، عبارت و نظری را از كسی نقل كند و به آن استناد نماید و بخواهد نشان دهد كه فرد مذكور در زمینه بحث صاحبنظر است، می‌تواند در پاورقی توضیحاتی راجع به او ارائه نماید.

ب) در قسمت تقدیر و تشكر كه معمولاً بعد از عنوان، آورده می‌شود.

             7ـ اصول، قواعد و علائم دستوری كاملاً رعایت شوند. به عنوان مثال قبل از نقطه، كاما، کاما نقطه و دو نقطه فاصله‌ای لحاظ نمی‌شود ولی بعد از آنها یك فاصله لحاظ می‌شود. معمولاً در مقاله‌های فارسی، افعال در حالت سوم شخص (ماضی یا مضارع) نوشته می‌شوند. از ذكر كلماتی مانند « ما » و «عقیده داریم» و مانند آن باید خودداری شود. همچنین از بكارگیری لغات بیگانه تا حد ممكن اجتناب گردد. در صورتیكه نگارنده احتمال دهد كه معادل فارسی نارسا یا گنگ باشد می‌تواند اصل كلمات لاتین را در پاورقی بگنجاند.

در پاراگراف اول یک متن که بلافاصله بعد از یک تیتر می آید سطر اول تورفتگی ندارد لیکن سطر اول در پاراگراف های بعدی تورفتگی دارند.

 فصل دوم:

دستورالعمل نگارش مقاله حاصل از پایان نامه دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع)

 1- دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) موظفند قبل از فراغت از تحصیل حاصل كار تحقیقاتی خود را به صورت یك مقاله جهت چاپ در مجلات داخل و یا خارج از كشور ارائه دهند.

2- دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد یك مقاله و مقطع دكتری می بایستی حداقل یك مقاله علمی پژوهشی تهیه نماید.

3-دانشجو می بایست مقاله را تحت چهارچوب و روال مجله ای كه با نظر استاد راهنما انتخاب می نماید تهیه نموده و برای ارسال به گروه آموزشی مربوط ارائه نمایند.

4- ترتیب ذكر اسامی محققین به ترتیب نام دانشجو، استاد راهنما و مشاورین می باشد، ذكر نام اساتید مشاور بسته به نظر استاد راهنما است و ذكر دانشگاه امام حسین (ع) به عنوان نشانی الزامی است.

5- پس از این مرحله دانشجوی کارشناسی ارشد امكان ترخیص داشته اما برای دانشجوی دکتری جواب مثبت مجله جهت چاپ الزامی می باشد.

6- مخارج تایپ مقاله به عهده دانشگاه می باشد.

7- در مواردی استثنایی در صورت عدم امكان تحقق بند 3 دانشجو موظف است مقاله ای با مشخصات ذیل جهت اقدام بعدی به دانشكده ارائه دهد:

الف )‌ مقاله باید حداكثر در 10 صفحه در ورق A4 با كیفیت عالی به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ شود.

ب )  در صفحه اول اسامی محققین و نشانی محل تحقیق به ترتیب ذكر شده در بند 4، در صفحه دوم خلاصه مقاله و كلمات كلیدی و در صفحه سوم به بعد مقدمه، مطالب و روش كار، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشكر و قدردانی (در صورت لزوم) و منابع نوشته شود. منابع باید شماره گذاری شده و مطابق شماره در متن باشد. فهرست منابع در آخر مقاله باید به ترتیب شامل نام نویسندگان، سال نشر (در پرانتز)،‌ عنوان كامل مقاله، عنوان مجله یا كتاب و شماره جلد و صفحات باشد.

ج )‌ اصل عكسها، نمودارها و جداول باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله علامت گذاری شوند.

8- تأیید كتبی استاد راهنما در مورد مقاله ارائه شده الزامی است.

9- عدم رعایت نكات فوق در تدوین و تحویل مقالات باعث تأخیر در فارغ التحصیلی خواهد گردید.

10- ارائه چكیده مقاله باید بر اساس ضوابط مصوب صورت گیرد.

 فصل سوم:

آیین نگارش متون در زبان فارسی

نقطه گذاری

هدف از نقطه گذاری، آسان سازی مطالعه و یاری رساندن به درك صحیح نوشته هاست. استفاده از

نشانه های نقطه گذاری امروزی،‌در ادبیات فارسی پرسابقه نیست. این نشانه ها به دنبال آشنایی با نوشته های معاصر غربی و خصوصاً با شكل گیری ادبیات مشروطیت، در ایران رایج گردید. در زیر نشانه های متداول در ادبیات فارسی معرفی می گردد:

نقطه (.) 

نقطه نشانه ایست و مكث كامل است. موارد استفاده:

1ـ در انتهای جمله های كامل دستوری، مانند:

   هوا گرام است.

2ـ‌ پس از كلمه یا عبارتی كه به جای جملة كامل به كار میرود. مانند:

   آری. (در پاسخ سؤالی مشخص)

3ـ پس از حروف اختصاری، مانند:

   ج . ا. ا. (جمهوری اسلامی ایران)

4ـ پس از اعدادی كه معرف ترتیب مطالبند،‌ مانند:

الف)‌ اصطلاحاتی كه تنها در یك علم به كار می روند.

ب) ‌اصطلاحاتی كه در بیش از یك علم به كار می روند.

تذكر: هرگاه دو جمله كامل با ً و ً عطف به یكدیگر مرتبط شوند، نقطه از انتهای جملة‌ اول حذف و در پایان جملة دوم درج میگردد. مانند:

باد شدیدی وزید و هوا سرد شد.

ویرگول (،)

ویرگول نشانة تأمل، درنگ و مكث كوتاه در مطالعة نوشته است و معمولاً برای تفكیك واژه ها یا بخشهای یك جمله به كار می رود. موارد استفاده:‌

1-  میان عبارتها و یا جمله های غیر مستقلی كه در مجموع، جمله ای كامل را تشكیل می دهند، مانند:

در پی هشدار های فوق، اینك كه ملاحظه میكنیم كه آمریكا چگونه به كمك  ایادی خود در اوپك، علیه این سازمان دست به توطئه زده است.

2-          در جائی كه كلمه ویا عبارتی به عنوان توضیح در ضمن جمله ویا عبارتی دیگر آورده می شود، مانند:

 كاسپرو این برگر، وزیر دفاع آمریكا، ضرورت اس. دی. ای را به ترتیب مذكور توجیه كرده است.

3-          در جایی كه در مورد چند كلمه استناد واحدی داده می شود. مانند:

   فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از جمله مشاهیر ادب ایرانند.

4-          برای جداكردن مشخصات یك كتاب یا نشریه در كتابنامه و فهرست نویسی، مانند:

فرشاد گهر، ناصر. بررسی قدرت اوپك و سیاست جهانی نفت، تهران، پژو هشكده علوم دفاعی استراتژیك 1374.

نقطه- ویرگول (؛)

نقطه - ویرگول نشانة درنگی است كه از تاًُمل بیشتر و از همان در علامت نقطه كمتر باشد ( مكث متوسط تا كامل ). موارد استفاده:

برای جدا كردن عبارتهای مختلف و مستقل یك جملة طولانی كه در معنی با یكدیگر ارتباط دارند. مانند:

مشك آن است كه خود ببوید ؛ نه آنكه عطار بگوید.

2- هنگام بر شمردن و تفكیك اجزای مختلف وابسته به یك حكم كلی. مانند:

لوازم مورد نیاز یك نجار عبارت است از ؛ اره ای كه با آن چوبها را ببرد؛ رنده ای كه با آن سطح چوب ها را صاف و صیقلی كند ؛ میخ و...

نشانه سؤال (؟)

1-          در پایان جملات پرسشی مستقیم، مانند:

 بازدارندگی تا چه حد می تواند از بر خورد اتمی جلوگیری كند؟

تذكر: در جملات پرسشی غیر مستقیم، از علامت سؤال استفاده نمی شود، مانند:

استاد از دانشجو پرسید كه آیا كتاب وی را خوانده است

2-          برای  نشان دادن تردید یا استهزا، مانند:

آمریكا خود را حامی حقوق بشر (؟) در جهان می داند.

تذكر: در این گونه عبارتها همواره باید علامت سؤال را درون پرانتز قرار داد.

3-          در پایان عنوان كتاب، مقاله و یا نوشته ای كه استفهامی است  و خود درون جمله ای قرار دارد، مانند:

لنین‘‘ كتاب چه باید كرد؟‘‘ را در سال 1902 تألیف كرد.

4-          بعد از كلمه و یا عباراتی كه جای پرسشی مستقیم را بگیرد، مانند:

كدام را باید مقدم داست ؟ اجتهاد یا نص؟

5-          پس از ادوات استفهام، مانند:

كجا ؟ كی ؟

نشانة تعجب، توجه و ندا(! )

این  نشانه در پایان كلمات و یا جملاتی كه حاكی از حالات شدید عاطفی، از قبیل توجه، تعجب، تأكید، تحسین،تحقیر، تمسخر، امر و نهی، دعا، ندا، تهدید، حسرت و...  است به كار می رود، مانند:

عجب روزگاری !

ای خدا !

ایست !

ای كاش چنین نمی شد !

مبادا چنین كنی!

تذكر: در استفاده از نشانة تعجب نباید زیاده روی كرد. همچنین در به كاربردن آن باید تنها یك علامت ! را به كاربرد. استفاده از نشانه هایی مانند !!! یا !!!! صحیح نیست.

دونقطه (:)

موارد استفاده:

1-          پیش از نقل قول مستقیم، مانند:

 دمنه گفت:‘‘ چون مرد دانا و توانا باشد،‌ مباشرت كار بزرگ و حمل بارگران او را رنجور نگرداند. ‘‘

2-          برای بر شمردن جزئیات یك كل، مانند:

چهار فصل سال عبارت است از: بهار، تابستان، پاییز و زمستان.

3-          پیش از تفصیل حكمی كه به اجمال به آن اشاره شده است،‌ مانند:

      در آن سال، تحولی عظیم در كشور روی داد: سلطنت سقوط كرد و انقلاب پیروز شد.

4-          میان عنوان اصلی و فرعی یك كتاب، مقاله و یا نوشته، مانند:

     تروریسم دولتی: بهانه تجاوز نظامی آمریكا

5-          به هنگام معنی كردن كلمات،‌ مانند:‌

     اعراض:‌روی گردانیدن

6-          برای ارجاع به آیات قرآن و كتب دینی دیگر،‌ مانند :

      قرآن مجید،‌45:2 (سوره بقره، آیه 45)

گیومه("‘‘)

موارد استفاده:

1- در ابتدا و انتهای نقل قول مستقیم و نقل نوشته ای از یك منبع، مانند:‌

 پیامبر (ص) گفته است:‌ً‘‘ العاقل یبصر بقلبه مالاتبصر تجاهل بعینه ‘‘

در كلیله و دمنه،‌ باب بروزویه طبیب، آمده است:‌‘‘چه بزرگ جنونی و عظیم غبنی باشد باقی را به فانی و دائمی را به زایلی فروختن و جان پاك را فدای تن نجس داشتن. ‘‘

تذكر: ‌چنانچه مطلب نقل شده، گفته یا ضرب المثلی معروفی باشد، می توان گیومه را حذف كرد.

2-          در ابتدا و انتهای اصطلاحهای تازه یا جعلی و همچنین واژه های مورد تأكید یا تعریف، مانند:‌

      از قریب پنجاه سال پیش، كلمة‘‘‌ً پیش‘‘ به جای‘‘رل‘‘فرانسوی معادل گرفته شده است.

3-          هنگام ذكر عنوان مقاله ها، فصلهای یك كتاب و سخنرانی ها، مانند:

       در ابتدای دومین شمارة مجله سیاست دفاعی  سال پنجم،‌ شمارة 2، زمستان 1375

4- برای مشخص نمودن اسامی خاص، مانند:

     مرحوم‘‘ فروزانفر‘‘ از استادان مسلم ادب فارسی بود.

     تذكر: در یكئ نوشته، هر اسم خاص تنها یك بار در گیو مه قرار می گیرد و چنانچه همان اسم در  سطرها یا صفحات بعد نیز آمده باشد، نباید در داخل گیومه گذاشته شود.

5-  به هنگام بكار بردن عبارت یا عباراتی كه به معنای مجازی و یا برای تمسخر و كنایه به كار رفته باشد،‌ مانند:

      عمل ایشان به هیچ وجه "محجوبانه" نیست.

در استفاده از نشانة گیومه(‘‘)، باید به نكات زیر توجه كرد:

1- جملات یا عبارات نقل شده در داخل گیومه،‌ نشانه های نقطه گذاری خود را حفظ می كنند.

2- هرگاه نقل قولی در ضمن نقل دیگر آورده شود، می توان از این علامت استفاده نمود. (،، ) كه بالای خط كرسی قرار می گیرد. مانند:

 گفت: ‘‘ نشنیده ای كه پیامبر (ص) فرمود:، طلب العلم فریضه علی كل مسلم، ‘‘

پرانتز ( )

1- این نشانه برای توضیح اضافی یا ذكر نكته ای كه در حكم گریز از مطلب است، به كار می رود، مانند:

 ریگان طرح اس. دی. ای (كه در رسانه های خبری جهانی به ‘‘جنگ ستارگان ‘‘ معروف شده است ) را در سال 1983 مطرح نمود.

در تاریخ 6 دسامبر 1985 (15 آذر ماه 1364 ) این امر اعلام شد.

2-  برای درج عناوین اختصاری برخی از اسامی و عبارات نیز می توان از پرانتز استفاده كرد، مانند:

     ابتكار دفاع استراتژیك (اس. دی. ای).

تذكر: باید توجه داشت كه مطلب اضافه ای كه درون پرانتز قرار می گیرد، به نحوی با متن اصلی ارتباط دارد.

قلاب یا كروشه ] [

موارد استفاده:

1-  این نشان برای درج مطلبی اضافی كه نسبتاً با متن اصلی ارتباط كمتری دارد به كار می رود، مانند:

       نگاهی به آن كتاب ]البته نه به جلد و كاغذ آن ![ بی دانشی نویسنده را آشكار می سازد.

2-  برای مشخص كردن حروف یا كلماتی كه بر نوشته ای افزوده می شود، مانند:‌

      در كتاب اخلاق عالم آرا  آمده است: ‘‘اول عقل، محبت نام نیك است. چه ]از[سلطنت و ریاست لذتها مقصود نیست، ] بلكه[ مقصود از آن، نام نیك است. ‘‘

تذكر: باید به خاطر داشت كه در نقل قولهای مستقیم، همواره برای افزودن مطلبی در درون متن، از علامت قلاب استفاده شود.

خط (ــ)

موارد استفاده:‌

1-  برای مشخص كردن عبارت یا جملة‌ معترضه، مانند:

 سوسیالیسم مصری پیوند نزدیكی با ناسیونالیسم ـ‌ یك كیش جاهلی دیگر كه مطرود اسلام است ـ دارد.

تذكر: چنانچه جملة‌ معترضه در پایان مطلب قرار گیرد، در انتهای آن نشانة نقطه گذاشته خواهد شد و از آوردن خط دوم خودداری می گردد. مانند:‌

 از نظر او قدرت صرفاً به معنای شكل نهادی آن است ـ یعنی قدرت مادی.

2-  به جای ًاز ً، ً تا ً و ً به ً بین تاریخها، اعداد و كلمات،‌ مانند:

دهة 80- 1970

خط آهن تهران – مشهد

3- برای نشان دادن گفتگوی دو نفر، مانند:

 ـ به كجا رفته بودی ؟

 ـ به خانه

4-  برای پیوستن اجزای یك كلمة‌مركب، مانند:

ماركسیسم ـ لنینیسم

5-  برای نشان دادن نا تمامی كلمه ای كه در انتهای یك سطر قرار دارد و بخشی از آن در ابتدای سطر بعد نوشته شده است.            مانند: مسئله رابطة‌ قدرت خلفا با قدرت سلاطین، امرا و ملوك و سایر فرمانروا-

یان دنیوی،‌شایان توجه است.

تذكر:‌  معمولاً در حروفچینی كتاب برای چاپ،‌مابین تیره های نوع 1، 2 و 3 و تیره های 4 و 5، تفاوتی قائل می شوند ؛ بدین ترتیب كه تیره های نوع اول تا سوم با خط كامل (ــ) و به طول 6 پوینت و تیره های نوع چهارم و پنجم با نیم خط (ـ) و به طول 3 پونت چیده می شود. بهتر است در نوشتن رسالات تحقیقی نیز تا حد امكان این قاعده رعایت شود.

خط ممتد یا بزرگ نما ( ـــــــــــــــــ)

موارد استفاده:‌

1- برای برجسته نمودن برخی از كلمات و یا عبارات متن، مانند:

      قرآن كریم انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسیش به رسمیت می شناسد.

2-  برای مشخص شدن عنوان كتابها، نشریات و مجموعه ها، مانند:‌

       حائری، عبدالهادی،‌ تشیع و مشروطیت در ایران تهران:‌ امیر كبیر،‌1360

سه نقطه یا نشانة حذف و تعلیق (…) 

موارد استفاده:

1-  در محل یك یا چند كلمة حذف شده، مانند:

      عزیزا…

2-  در معنی واژه های ً و غیره ً  و الخ ً،‌  مانند:

      اصفهان، مشهد، شیراز و …. از شهرهای بزرگ ایران به شمار می آیند.

3- هنگامی كه در جمله تأمل یا ابهامی پیش آید و یا برای واداشتن خواننده به خیالپردازی، مانند:‌

      آینده  …

خط مایل (/)

موارد استفاده:‌

1- برای جداكردن اعداد روز، ماه و سال از یكدیگر، مانند:

     در 22/11/57  انقلاب به پیروزی رسید.

2-          برای نشان دادن كلمات معادلی كه تنها در حروف یا حروفی، تخفیفی در آنها صورت گرفته است.

مانند:‌

پولاو / پلاو / پلو

نشانة تكرار یا ایضاً  (//)

 این علامت به جای كلمِه های مشابهی كه عیناً در سطرهای متوالی و با حكمی واحد تكرار می شود به كار می رود.

نشانة مكث یا ستاره (*)

موارد استفاده:

1-  برای ایجاد فاصله مابین بندها و پارگرافهایی كه موضوع آنها با یكدیگر متفاوت است.

 تذكر: به این منظور برخی از سه ستاره، به جای یك ستاره، استفاده می كنند كه اینكار دلیلی منطقی ندارد.

2-  برای ارجاع به پانوشت نیز، به جای استفاده از اعداد ارجاعی (اعداد)،‌ از علامت ستاره استفاده می شود.

 تذكر: معمولاً از ستاره به این منظور استفاده می شود كه از اعداد برای امر دیگری استفاده شده و تعداد پانوشت های هر صفحه معدود باشد.

فصل چهارم:

گردش كار پایان نامه های كارشناسی ارشد

روند اخذ، اجرا و سنوات تحصیلی پایان نامة دانشجویان كارشناسی ارشد بشرح زیر می باشد:

4- 1- اخذ واحد پایان نامه:

دانشجو باید در انتهای ترم دوم قبل از انتخاب واحد ترم سوم با توافق استاد راهنمای خود موضوع پایان نامه را به تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه برساند و انتخاب واحد در ترم سوم منوط به انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه میباشد.

4-2- تصویب پایان نامه

4-2-1- اخذ فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه از تحصیلات تكمیلی گروه و تكمیل آن با هماهنگی استاد راهنما.

4-2-2- بررسی موضوع پایان نامه و سپس ارجاع فرم پیشنهاد پایان نامة تكمیل شده به گروه آموزشی مربوط جهت طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه.

4-2-3- تهیه فرم پیشنهاد پایان نامه در پنج نسخه برای:

             الف- دایرة تحصیلات تكمیلی برای درج در پروندة آموزشی 

             ب – استاد راهنما

             ج – استاد مشاور

             د – گروه آموزشی جهت درج در پروندة اطلاعات دانشجو

             هـ _ خود دانشجو

4-3- زمان انجام پایان نامه

4- 3-1- دانشجو بعد از اخذ واحد پایان نامه باید هرماه یك بار از روند پیشرفت پایان نامة خود به گروه آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشكده گزارش تحویل دهد. یك نمره از نمره پایان نامه مربوط به انجام درست این امر است.

4-3-2- حداكثر سنوات تحصیلی در حالت عادی دو سال و یا چهار ترم تحصیلی برای دانشجویان كارشناسی ارشد می باشد.

4- 3-3-برای دانشجویانی كه تا دو سال موفق به گذراندن كلیه واحدها نشوند در صورت تأیید شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه این زمان حداكثر تا یك ترم دیگر قابل تمدید است در این بازه به ازاء هر یك ماه تأخیر 25/0 نمره از نمرة پایان نامة دانشجو كسر خواهد شد.

4-4- مراحل دفاع از پایان نامه

4-4-1- اخذ تأیید كتبی از استاد راهنمای پایان نامه برای مسئول گروه آموزشی مبنی بر اتمام كار پایان نامه و آمادگی دفاع توسط دانشجو و اطلاع كتبی  آن به دایره تحصیلات تكمیلی دانشكده.

4-4-2- تحویل یك نسخه از پایان نامه برای بررسی رعایت نگارش به دفتر تحصیلات تكمیلی گروه 

4-4-3- اخذ فرم آمادگی دفاع از پایان نامه  از دایره تحصیلات تكمیلی دانشكده و تكمیل آن با هماهنگی استاد راهنما، استاد مشاور و مسؤول گروه آموزشی

4-4-4- هماهنگی با سالن كنفرانس

4-4-5- تسلیم دعوت نامه بهمراه یك نسخه از پايان نامه به هيأت داوران ( استاد راهنما – استاد مشاور – ممتحن داخلي – ممتحن خارجي ) حداقل ده روز قبل از زمان دفاع

4-4-6- يك هفته قبل از زمان دفاع بايد اطلاعية زمان و مكان دفاع تهيه و در معرض ديد همگان قرار گيرد.

4-4-7- ارائه دانشجو بايد حداقل با استفاده از نرم افزار Power Point يا سيستم هاي مشابه و بهتر صورت گيرد.

4-4-8- زمان ارائه مطالب توسط دانشجو 30 الي40 دقيقه خواهد بود. عدم تنظيم وقت دانشجو باعث نمره منفي خواهد شد.

4-4-9 – پس از ارائه مطالب توسط دانشجو هيأت داوران و حاضران  سئوالات خود را مطرح خواهند كردكه دانشجو بايد پاسخگو باشد.

4-4-10 – نمرة دانشجو توسط هيأت داوران تنظيم و بصورت محرمانه از طريق گروه مربوط به آموزش ارسال خواهد شد.

4-4-11- در صورت قبولي مشروط هيأت داوران، دانشجو بايستي ايرادات احتمالي پايان نامه خود را رفع نمايد و پايان نامة صحافي شده خود را در 7 نسخه به  استاد راهنما، استاد يا اساتيد مشاور، تحصيلات تكميلي گروه، كتابخانه دانشكده و كتابخانه دانشگاه (دو نسخه) تحويل نمايد.

4-4-12- دانشجو موظف است از پايان نامة خود حداقل يك مقاله تهيه كند چنانچه اين مقاله در يكي از مجلات علمی-پژوهشی جهت چاپ پذيرفته شود يك نمره تشويق به ازاء هر مقاله به نمره پايان نامه اضافه خواهد شد.

4-4-13- بعد از انجام مراحل بالا دانشجو مي تواند جهت تسويه حساب و اخذ مدارك كارشناسي ارشد مراجعه نمايد.

 

پيوست ها:

پيوست الف- ترتيب حروف «ابجد»

 

ترتيب حروف «ابجد» جهت استفاده در شماره گذاري صفحات اول پايان نامه به ترتيب زير مي باشد:‌

 

الف         1           ص          90                      

ب           2           ق          100                    

ج           3           ر                         0           20                      

د            4           ش         300                    

هـ          5           ت           400                    

و            6           ث           500                    

ز            7           خ           600                    

ح           8           ذ            700                    

ط           9           ض          800                    

ي          10          ظ           900                    

ك           20          غ           1000                  

ل           30                                                

م           40                                                

ن           50                                                

س         60                                                

ع           70                                                

ف          80                                                

 

 

پيوست ب- نمونه روي جلد

دانشكده .........................

گروه .........................

 

پايان نامه

 جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد

در رشته ...................... – گرايش .........................

 

 

 

عنوان:

 

عنوان دقيق پايان نامه مطابق موضوع مصوب

 در فرم تصويب پايان نامه

 

 

 

استاد راهنما:   دكتر .....................

استاد مشاور:  دكتر ......................

دانشجو: ................................

 

تيرماه 1381

 

پيوست ج- نمونة صفحة فهرست

 

فهرست

 

عنوان                                                                                           صفحه

 

فصل اول

1ـ1ـ.………………………………………………………………………….……

                          1ـ1ـ1ـ……..…………………………………………………………………

                   1ـ1ـ2- ………………………………………………………………………

1ـ 2ـ .……..………………………………………………………………………

                   1ـ2ـ1ـ.…………………………………………………………………….....

فصل دوم

2ـ1ـ ……………………………………………………………………………....

2ـ1ـ1ـ ……………………………………………………………………....

2ـ2ـ …..………………………………………………………………………….

2ـ2ـ1ـ ……………………………………………………………………....

فصل سوم

3ـ1ـ ….…………………………………………………………………………...

3ـ2ـ ….…………………………………………………………………………...

3ـ2ـ1ـ ..…..…………………………………………………………………

3ـ3ـ ...……………………………………………………………………………

3ـ3ـ1 ـ …….…………………………………………………………............

پيوست  د- نمونة صفحة چكيدة لاتين

فونت Times New Roman قلم 18 حالت Bold

Determination of Elastic Constants of Composite Materials Using modal Analysis

 Times New Roman قلم  14 حالت Bold                          Abstract

متن Times New Roman قلم 12

Because of high strength and low weight, the composite materials are very suitable for structural engineers. These materials, generally, are non-homogeneous and anisotropic and have different properties in different directions. With accomplishing of special tests we can obtain the characteristics of these materials and their engineering parameters. Elastic constants and strength are the most basic characteristics.

There are four independent coefficients for single layer composite materials, which are: modulus of elasticity in same and normal to the directions of fibers, shearing modulus and Poisson ratio, in this paper we try that use a non-destructive  method and by measuring the natural frequencies using modal analysis for determination of elastic constants for these materials.

 

   دانلود فایل : negaresh payan_name.pdf           حجم فایل 215 KB
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.