پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

اخبار > صد نکته مهم در نگارش پایان‌نامه

 


چاپ خبر Print

صد نکته مهم در نگارش پایان‌نامه


نــگارش و دفــاع از پاياننامه يکي از شــرايط فراغــت از تحصیل در دورههــاي تحصیلات تکمیلي (كارشناســي ارشــد و دكتري) است. پاياننامه درواقع گزارشــي مفصل از پژوهشي مستقل است، كهبا نظارت اســتادان راهنما و مشــاور، از ســوي دانشــجو اجرا شده و درنهايت نوشــته شده است. اين گزارش بايد داراي مشــخصاتي باشــد كه آن را ابتدا از نظر اســتادان راهنما و مشــاور و ســپس نزد هیئــت داوران قابل قبول ســازد. امــا از آنجا كه معمــ ً ولا پاياننامه نخســتین كار تحقیقي مفصل و جدي دانشــجويان اســت، اغلب آنان در انجام اين كار با دشواريهايي مواجه ميشوند. براي حل اين مشــکلات، دانشــجويان بايد با فرايند تدوين و نگارش پاياننامه آشنا شوند، و از مهارتهاي لازم دراين خصوص بهرهمند باشــند. بر اين اساس، مقالة حاضر با هدف ترسیم تصويري كلي از اين فرايند، گامهاي اصلي آن را در ده مقوله طبقهبندي ميكند، و نکاتي را در هر مورد مطرح ميســازد. مراحل موردبحث در اين مقاله عبارتند از: انتخاب موضوع، تدوين و نگارش پروپوزال، بررسي و مرور پیشینة پژوهش، گردآوري و تحلیل دادهها، ارائة يافتهها و تفســیر نتايج، نگارش متن اصلي، حضور در جلسة دفاع، پس از جلسة دفاع، اخلاق پژوهش، و ساير موارد ( تعامل با استاد راهنما و موارد مشابه.) هريک از نکات مطرحشــده در اينجا ميتواند با جزئیات بیشــتر بحث و بررسي شــود، كه بهدلیل محدوديت حجم مقالة حاضر امکان پرداختن به همة آنها میسر نیست. دانشجويان علاقهمند ميتوانند با مراجعه به منابع اين اثر جزئیات مربوط به هريک از موضوعات را مطالعه كنند. صد نکته مهم در نگارش را می توانید در قایل پی‌دی‌اف پیوست مشاهده بفرمایید.
دانلود فايل : 100 hint.pdf ( 3403KB )
چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - ١٢:٣٢ / شماره خبر: ٣٨٤ / تعداد نمایش خبر: 14646
چهارشنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ - ١٢:٣٢ / Code: ٣٨٤ / Number: 14646
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics