سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨

اخبار > انتشار کتاب «جغرافياي نظامی؛ اثر متقابل ژئومورفولوژي صحرا و عمليات نظامی»

 


  چاپ        ارسال به دوست

تازه های نشر

انتشار کتاب «جغرافياي نظامی؛ اثر متقابل ژئومورفولوژي صحرا و عمليات نظامی»

به همت موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ کتاب «جغرافياي نظامی؛ اثر متقابل ژئومورفولوژي صحرا و عمليات نظامی» تألیف: کرابرت. ای. فین، پل لنر، برایان واسکوویل و ترجمه دکتر سعید توکّلی با قیمت 41.000 تومان منتشر شد.


مشخصات کتاب

عنوان‌: «جغرافياي نظامی؛ اثر متقابل ژئومورفولوژي صحرا و عمليات نظامی»

تألیف:  ویچ، دانیل ا

ترجمه: آزاد تیموری تازه کند

ویرایش ادبی: مهدی چمنی مقدم

طرّاحی جلد: هادی بهادری

ناظر فنی چاپ: سیدمحمدباقرموسوی - مسعود یاوری

نوبت‌ چاپ‌: اول (شهریور 1397)

شمارگان‌: 200 نسخه‌

قیمت: 180.000 ریال

دانلود 13 صفحه اول کتاب  (فایل PDF)

 

 

فهرست مطالب

چکیده.................................................................................................................................................................15

فصل اول............................................................................................................................................................19

مقدمه...............................................................................................................................................................19

پیش زمینه؛ طبیعت ژئومورفولوژی نظامی..............................................................................................20

جغرافیای نظامی در ایالات متحده آمریکا ..............................................................................................22

ژئومورفولوژی نظامی.....................................................................................................................................24

قسمتهای خاصی از مطالعات:

تفسیر مجدد یک منطقه در غرب صحرای موهاوی، کالیفرنیا.............................................................25

جغرافیای فیزیکی و عملیات نظامی

در محیط صحرا :یک مدل امتحانی برای محیط های جنگی غیر معتدل..........................................25

تاثیر عملیات نظامی روی صحرا : مطالعه موردی از پاس باتلر، آریزونا............................................ 26

نتیجهگیری.....................................................................................................................................................27

فصل دوم: تفسیر مجدد یک منطقه در غرب صحرای موهاوی، کالیفرنیا..........................................29

مقدمه................................:..............................................................................................................................31

روشها: خصوصیات، جمع آوری و آماده سازی دادهها: شبیه ساز نقشه برداری موضوعی (36...)TMS

نقشه ژئولوژیک 38..............................................................................................................................USGS

پردازش تصویر................................................................................................................................................38

رده بندی....................................................................................................................................................... 39

اصلاح جغرافیای تصویری.......................................................................................................................... 40

ساکن کردن41..........................................................................................................................................GSI

منابع خطا...................................................................................................................................................... 42

آنالیز: بررسی داده......................................................................................................................................... 44

آنالیز 45 .....................................................................................................................................................GSI

نتایج................................................................................................................................................................ 50

بحث و نتیجهگیری........................................................................................................................................51

فهرست مطالب

فصل سوم: محیط صحرا : یک مدل امتحانی محیطهای جنگی غیر معتدل......................................55

پیش زمینه......................................................................................................................................................58

جغرافی و اصول..............................................................................................................................................60

جغرافیای فیزیکی و تاریخ نظامی............................................................................................................. 61

جغرافیای فیزیکی و مطالعات موضوعی ...................................................................................................62

جغرافیای فیزیکی و عملیات نظامی...........................................................................................................62

روشها ............................................................................................................................................................65

جغرافیای فیزیکی و عملیات نظامی در محیط بیابان............................................................................69

محیط بیابان..................................................................................................................................................70

توزیع بیابان و دلایل آن ..............................................................................................................................72

مشخصههای بیابان با توجه به عملیات نظامی....................................................................................... 76

هیدرولوژی......................................................................................................................................................76

آب بیابان و ارتشها .....................................................................................................................................80

آب و تجهیزات.............................................................................................................................................. 82

تاثیر آب روی تاکتیکهای بیابانی............................................................................................................. 82

تعادل تابش................................................................................................................................................... 85

تاثیر تابش و دمای بیابان روی ارتش...................................................................................................... 88

تاثیر تابش و دمای بیابان روی تجهیزات................................................................................................ 90

تاثیر تابش و دمای بیابان روی تاکتیکها............................................................................................... 91

تاثیر گرد و خاک و بادهای بیابانی روی ارتش....................................................................................... 98

بادهای بیابان و گرد و خاک و تجهیزات............................................................................................... 100

تاثیر بادهای بیابان و گرد و خاک روی تاکتیکها............................................................................ 100

زمین بیابان .................................................................................................................................................102

تاثیر زمین بیابان روی ارتش.....................................................................................................................106

زمین بیابان و تجهیزات ............................................................................................................................107

تاثیر زمین بیابان روی تاکتیکها ...........................................................................................................108

نتیجه........................................................................................................................................................... 112

فهرست مطالب

فصل چهارم: تاثیر عملیات نظامی روی سطح صحرا: مطالعه موردی از پاس باتلر......................115

مقدمه............................................................................................................................................................117

ژئومورفولوژینظامی...................................................................................................................................119

سطح بیابان................................................................................................................................................. 122

فرایندهای مشتق....................................................................................................................................... 123

تاثیرات وسایل نقلیه روی فیزیوگرافی بیابان....................................................................................... 124

محیط مطالعاتی پاس باتلر........................................................................................................................128

روشها......................................................................................................................................................... 131

مشاهدات سطحی.................................................................................................................................... 133

بازتاب محیط ذرات سطح........................................................................................................................ 134

بازتاب ...........................................................................................................................................................136

محیط ذرات سطح......................................................................................................................................137

ایندیوراسیون سطح................................................................................................................................... 137

چگالی، حجم، جرم و کرویت ذرات سطح............................................................................................. 138

پوششهای سنگی..................................................................................................................................... 139

میکروتوپوگرافی......................................................................................................................................... 140

مشاهدات زیرسطحی..................................................................................................................................140

عمق نفوذ رطوبت...................................................................................................................................... 141

اندازهگیری رسوبات................................................................................................................................... 141

ساختار رسوبات.......................................................................................................................................... 142

چگالی خاک............................................................................................................................................... 143

نتایج : مسیرهای تانک.............................................................................................................................. 144

مشاهدات سطحی...................................................................................................................................... 146

مساحت سطح ذرات................................................................................................................................. 147

ایندیوراسیون سطح................................................................................................................................. 148

چگالی، حجم، جرم و کرویت ذرات سطح............................................................................................ 149

پوششهای سنگی................................................................................................................................... 149

فهرست مطالب

اندازه رسوبات............................................................................................................................................ 150

ساختار رسوبات..........................................................................................................................................151

شرایط زیر سطحی.................................................................................................................................... 159

نتیجهگیری................................................................................................................................................. 161

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و نتیجهگیری...............................................................................................163

منابع..................................................................................................................................................................167

فهرست اشکال

شکل : 1-1دیاگرام ون.............................................................................................................................. 21

شکل : 1-2دیاگرام ون.............................................................................................................................. 22

شکل : 2-1بخشی از نقشه ژئولوژیک 32.....................................................................................USGS

شکل : 2-2منطقه مطالعاتی غرب.......................................................................................................... 33

شکل : 2-3منطقه مطالعاتی شرق...........................................................................................................33

شکل : 2-4نقشه منطقه مطالعاتی.......................................................................................................... 36

شکل : 2-5تصویر 37........................................................................................................................ TMS

شکل : 2-6دادههای جمعآوری شده...................................................................................................... 40

شکل : 2-7مقایسه تصویر44.......................................................................................................ASTER

شکل : 2-8نقشه ژئولوژیک46........................................................................................................USGS

شکل : 2-9مقایسه بین نقشه ژئولوژیک47..................................................................................USGS

شکل : 2-10ارتباط کیفی بین کلاسها................................................................................................ 48

شکل : 2-11پوشش ترکیبی.................................................................................................................... 49

شکل : 2-12آنالیز محیط ساده و جدولبندی..................................................................................... 50

شکل : 3-1دیدگاههای انسان.................................................................................................................. 60

شکل : 3-2ارتباطات مدل استفاده شده در مطالعه............................................................................ 66

شکل : 3-3نقشه محیطهای خشک و نیمه خشک جهان................................................................. 71

شکل : 3-4منطقه با فشار بالای نیمه گرمسیری................................................................................ 73

شکل : 3-5بالا رفتن قسمتی از کوهها................................................................................................... 75

فهرست مطالب

شکل : 3-6دیاگرام ویژگیهای اصلی آب زیرزمینی............................................................................ 78

شکل : 3-7زاویه بالای خورشید............................................................................................................. 85

شکل : 3-8تابش خورشید........................................................................................................................ 86

شکل : 3-9لباسهای محافظ ماموریت................................................................................................... 89

شکل : 3-10تابش روزانه معمولی............................................................................................................ 92

شکل : 3-11حرکت گرد و خاک............................................................................................................ 94

شکل : 3-12حرکت قطعات بزرگتری از رسوبات توسط باد............................................................. 95

شکل : 3-13هواپیمای هرکول c-130و تانک97.....................................................................M1A1

شکل : 4-1محیط مطالعاتی پاس باتلر................................................................................................ 128

شکل : 4-2محیط آموزشی نظامی صحرایی129.....................................................DTC/C-AMA

شکل : 4-3نقشه ژئولوژیک محیط بیابانی پاس باتلر....................................................................... 130

شکل : 4-4شیارهای باقیمانده در سطح بیابان................................................................................. 130

شکل : 4-5تانکهای در حال مانور...................................................................................................... 132

شکل : 4-6یک نمونه از عکس دیجیتال شده.................................................................................... 134

136 ...................................................................................................................................................4-7 شکل

شکل : 4-8یک جاده خوان تراکسلر................................................................................................... 144

شکل : 4-9نسبت فاصله پایه مسیر شناخته شده............................................................................. 145

146 ................................................................................................................................................4-10 شکل

شکل : 4-11مقایسه متوسط مقدار بازتاب سطح.............................................................................. 146

شکل : 4-12مقایسه مساحت کلاست سطح در شیارها و سطوح تخریب نشده........................ 147

شکل : 4-13مقایسه سطح ایندوراسیون............................................................................................ 148

149 ................................................................................................................................................4-14 شکل

شکل : 4-15توده رسوبات همراه......................................................................................................... 150

شکل : 4-16شبیه ساز151.................................................................................................................BSE

شکل : 4-17شبیه ساز151.................................................................................................................BSE

شکل : 4-18شبیه ساز152.................................................................................................................BSE

شکل : 4-19شبیه ساز152.................................................................................................................BSE

شکل : 4-20شبیه ساز152.................................................................................................................BSE

فهرست مطالب

شکل : 4-21شبیه ساز153.................................................................................................................BSE

153 ................................................................................................................................................4-22 شکل

شکل : 4-23بسته شدن154...................................................................................................................BSE

155 ................................................................................................................................................4-24 شکل

شکل : 4-25یک مقطع از محدوده پاس باتلر................................................................................... 156

فهرست جداول

جدول : 2-1باندها و طول موچهای37............................................................................................TMS

جدول : 2-2خلاصه منابع خطا................................................................................................................ 43

جدول : 2-3محیط تصویری از نقشه 46.....................................................................................USGS

جدول : 2-4نتایج آنالیز............................................................................................................................. 48

جدول : 3-1تعدادی از فاجعههای نظامی............................................................................................. 59

جدول : 3-2حوزه تاثیرات جغرافیایی در ارتش................................................................................... 61

جدول : 3-3بعضی از چالشهای تجربه شده....................................................................................... 63

جدول : 3-4مثالهایی از جنگهای مناطق خشک و نیمه خشک................................................. 69

جدول : 3-5شاخص خشکی71............................................................................................. Unesco.P

جدول : 3-6جریان آب سرد اقیانوس.................................................................................................... 74

جدول : 3-7مقایسه تغییر پذیری بارشبین مکانهای مرطوب و بیابانی....................................... 77

جدول : 3-8مشخصات شوری آب.......................................................................................................... 80

جدول : 3-9ذخیره سازی آب برای زندگی در محیط بیابانی.......................................................... 82

جدول : 3-10مثالهایی از جنگهای بیابانی که آب روی عملیات تاثیرگذار بوده...................... 83

جدول : 3-11قارچهای مهم از نظر پزشکی......................................................................................... 99

جدول : 3-12تاثیرات عمومی گرد و خاک بیابان روی تجهیزات نظامی مهم........................... 100

جدول : 3-13محیط بیابان.................................................................................................................... 105

جدول : 4-1مثالهای انتخاب شده از تخریبات زمینی................................................................... 118

جدول : 4-2سطح بیابانهای گسترده، اسنهای مختلفی بر اساس فرهنگ منطقشان دارند ....123

جدول : 4-3تئوریهای تمرکز ذرات................................................................................................... 124

فهرست مطالب

جدول : 4-4پوشش طبیعی برآورد شده برای مناطق بیابانی مختلف........................................... 127

جدول : 4-5ویژگیهای وسایل نقلیه.................................................................................................. 133

جدول : 4-6آمادهسازی تصویر در برنامه فتوشاپ............................................................................ 135

جدول : 4-7فهرست پوششهای سنگی.............................................................................................. 140

149 .................................................................................................................................................4-9 جدول

جدول : 4-10خلاصه مشاهدات سطح و مفهومات منطقه پاس باتلر


١٢:١٨ - چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧    /    عدد : ٦٤٥    /    تعداد نمایش : ٢٦٩


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خدمات ما
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 26015
 بازدید امروز : 4108
 کل بازدید : 7736079
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.32
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics