• کمیسیون برنامه و بودجه دانشگاه روز یکشنبه 27 مهرماه از ساعت 14 تا 16 با حضور معاون محترم هماهنگ‌کننده، معاون محترم طرح، برنامه و بودجه دانشگاه و سایر اعضا...


  • جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه اول ماه محرم روز دوشنبه 28 مهرماه از ساعت 14 تا 15 در اتاق جلسات معاونت اداری‌پشتیبانی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: برگزاری...


  • جلسه تحول در دانشگاه روز چهار‌شنبه 30 مهرماه از ساعت 7:30 تا 10 صبح با حضور فرمانده محترم دانشگاه و سایر اعضا در سالن جلسات فرماندهی دانشگاه برگزار گردید....


  • دوره آموزشی سامانه جامع دانشگاهی گلستان شامل زیر سیستم های آموزش، پژوهش و دانشجویی طی سه هفته از مورخ 14 مهر ماه لغایت 28 مهرماه برای آموزش مدیران و...